Thuộc tính title trong HTML

Bạn cần nhớ là thuộc tính title trong HTML thì khác với thẻ title nhé.

Ví dụ về thuộc tính title:

<span><abbr title="World Health Organization">WHO</abbr> được thành lập vào năm 1948.</span>
<span title="Học phát triển web miễn phí">Kiến càng</span>

Kết quả:

WHO được thành lập vào năm 1948. Kiến càng

Bạn thử di chuột qua các đoạn văn bản ở trên sẽ thấy nhiều điều thú vị.


Định nghĩa và cách dùng

Thuộc tính title chỉ định thông tin thêm về thẻ.

Thông tin thường được hiển thị khi bạn di chuột qua phần tử, nó hiển thị dưới dạng tooltip text.


Trình duyệt hỗ trợ

Hiện cả 5 trình duyệt lớn nhất hiện nay đều hỗ trợ thuộc tính title.


Sự khác nhau giữa HTML 4.01 và HTML5

Trong HTML5, thuộc tính title có thể sử dụng trong bất cứ thẻ HTML (mặc dù điều này là hợp lệ, nhưng không phải lúc nào cũng cần thiết)

Trong HTML 4.01, thuộc tính title không được sử dụng với các thẻ sau:<base>, <head>, <html>, <meta>, <param>, <script>, <style>, và <title>


Cú pháp

<element title="đoạn văn bản mà bạn muốn chú thích">

Viết một bình luận