Categories SQL

Câu lệnh UPDATE trong SQL

Câu lệnh UPDATE được sử dụng để cập nhật các bản ghi trong bảng. Câu lệnh UPDATE trong SQL Câu lệnh UPDATE được sử dụng để cập nhật các bản…

Categories SQL

Câu lệnh INSERT INTO trong SQL

Câu lệnh INSERT INTO được dùng để chèn bản ghi mới vào một bảng. Cú pháp của câu lệnh SQL INSERT INTO Có thể viết câu lệnh INSERT INTO thành…

Categories SQL

Từ khoá ORDER BY trong SQL

Từ khoá ORDER BY được sử dụng để sắp xếp khối kết quả bởi một hoặc nhiều cột. Từ khoá ORDER BY sắp xếp các bản ghi theo thứ tự…

Categories SQL

Toán tử AND và OR trong SQL

Toán tử And và Or được sử dụng để lọc các bản ghi dựa trên nhiều hơn một điều kiện. Các toán tử AND và OR trong SQL Toán tử…

Categories SQL

Câu lệnh điều kiện WHERE trong SQL

Câu lệnh điều kiện WHERE dùng để lọc các bản ghi. Câu lệnh điều kiện WHERE trong SQL Câu lệnh điều kiện WHERE được sử dụng để lọc ra chỉ…

Categories SQL

Câu lệnh SELECT trong SQL

Câu lệnh SELECT dùng để lựa chọn dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu. Kết quả được lưu trong bảng kết quả, gọi là bộ kết quả. Cú pháp…

Categories SQL

Cú pháp của SQL

Bảng cơ sở dữ liệu Một cơ sở dữ liệu thường bao gồm một hoặc nhiều bảng. Mỗi bảng được định danh bằng một tên (ví dụ như Khách hàng…

Categories SQL

Giới thiệu về SQL

SQL là một ngôn ngữ chuẩn dùng cho việc truy cập và thao tác với cơ sở dữ liệu (database). SQL là gì? SQL là viết tắt của Structured Query…

Back to Top