Câu lệnh UPDATE trong SQL

Câu lệnh UPDATE được sử dụng để cập nhật các bản ghi trong bảng. Câu lệnh UPDATE trong SQL Câu lệnh UPDATE được sử dụng để cập nhật các bản ghi trong một bảng. Cú pháp của SQL UPDATE: Lưu ý mệnh đề WHERE trong câu lệnh SQL UPDATE Mệnh đề WHERE chỉ định bản ghi nào hoặc các bản ghi nào phải được cập nhật. Nếu bạn bỏ qua mệnh đề WHERE, tất cả các bản ghi sẽ được cập nhật! Cơ sở dữ liệu Demo Trong bài viết này chúng tôi sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu …

Đọc thêm

Câu lệnh INSERT INTO trong SQL

Câu lệnh INSERT INTO được dùng để chèn bản ghi mới vào một bảng. Cú pháp của câu lệnh SQL INSERT INTO Có thể viết câu lệnh INSERT INTO thành hai dạng. Dạng thứ nhất không chỉ định tên cột nơi dữ liệu sẽ được chèn, chỉ có giá trị của chúng: Dạng thứ hai chỉ định cả tên cột và các giá trị được chèn vào: Cơ sở dữ liệu Demo Trong bài này, chúng ta sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu mẫu được nhiều người biết là Northwind. Bên dưới là một lựa chọn từ bảng “Customers”: …

Đọc thêm

Từ khoá ORDER BY trong SQL

Từ khoá ORDER BY được sử dụng để sắp xếp khối kết quả bởi một hoặc nhiều cột. Từ khoá ORDER BY sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng dần theo mặc định. Để sắp xếp các bản ghi theo thứ tự giảm dần, bạn có thể sử dụng từ khoá DESC. Cú pháp của ORDER BY trong SQL: Cơ sở dữ liệu Demo Trong khoá này chúng ta sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu mẫu Northwind được nhiều người biết đến. Bên dưới là một lựa chọn từ bảng “Customers”: CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode …

Đọc thêm

Toán tử AND và OR trong SQL

Toán tử And và Or được sử dụng để lọc các bản ghi dựa trên nhiều hơn một điều kiện. Các toán tử AND và OR trong SQL Toán tử AND hiển thị một bản ghi nếu cả hai điều kiện đầu tiền VÀ thứ hai đều đúng. Toán tử OR hiển thị một bản ghi nếu chỉ cần một trong hai điều kiện là đúng. Cơ sở dữ liệu demo Trong khoá này chúng ta sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu mẫu Northwind được nhiều người biết đến. Dưới đây là một lựa chọn từ bảng “Customers”: CustomerID …

Đọc thêm

Câu lệnh điều kiện WHERE trong SQL

Câu lệnh điều kiện WHERE dùng để lọc các bản ghi. Câu lệnh điều kiện WHERE trong SQL Câu lệnh điều kiện WHERE được sử dụng để lọc ra chỉ các bản ghi thoả mãn đầy đủ điều kiện chỉ định. Cú pháp câu lệnh WHERE trong SQL: Cơ sở dữ liệu Demo Trong khoá này, chúng ta sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu mẫu được nhiều người biết đến là Northwind. Bên dưới là một lựa chọn từ bảng “Customers”: CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country 1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany …

Đọc thêm

Câu lệnh SELECT trong SQL

Câu lệnh SELECT dùng để lựa chọn dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu. Kết quả được lưu trong bảng kết quả, gọi là bộ kết quả. Cú pháp của SQL SELECT: hoặc Cơ sở dữ liệu Demo Trong khoá này chúng ta sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu mẫu Northwind được nhiều người biết đến. Dưới đây là lựa chọn từ bảng Customers: CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country 1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany 2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 …

Đọc thêm

Cú pháp của SQL

Bảng cơ sở dữ liệu Một cơ sở dữ liệu thường bao gồm một hoặc nhiều bảng. Mỗi bảng được định danh bằng một tên (ví dụ như Khách hàng hoặc Đơn hàng). Bảng bao gồm các bản ghi (hàng) với dữ liệu. Trong các bài viết về SQL, chúng tôi sẽ sử dụng bảng dữ liệu quen thuộc được nhiều người biết đến là Northwind (có sẵn trong MS Access và MS SQL Server). Dưới đây là một phần thông tin được lấy ra từ bảng Customer: CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country 1 Alfreds Futterkiste Maria Anders …

Đọc thêm

Giới thiệu về SQL

SQL là một ngôn ngữ chuẩn dùng cho việc truy cập và thao tác với cơ sở dữ liệu (database). SQL là gì? SQL là viết tắt của Structured Query Language – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc; SQL cho phép bạn truy cập và thao tác với cơ sở dữ liệu; SQL đạt chuẩn ANSI (American National Standards Institute – Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ); SQL có thể làm được gì? SQL có thể thực hiện truy vấn đối với cơ sở dữ liệu; SQL có thể lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu; SQL …

Đọc thêm