Categories SQL

Câu lệnh INSERT INTO trong SQL

Câu lệnh INSERT INTO được dùng để chèn bản ghi mới vào một bảng.


Cú pháp của câu lệnh SQL INSERT INTO

Có thể viết câu lệnh INSERT INTO thành hai dạng.

Dạng thứ nhất không chỉ định tên cột nơi dữ liệu sẽ được chèn, chỉ có giá trị của chúng:

INSERT INTO ten_bang
VALUES (gia_tri1,gia_tri2,gia_tri3,...);

Dạng thứ hai chỉ định cả tên cột và các giá trị được chèn vào:

INSERT INTO ten-bang (cot1,cot2,cot3,...)
VALUES (gia_tri1,gia_tri2,gia_tri3,...);

Cơ sở dữ liệu Demo

Trong bài này, chúng ta sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu mẫu được nhiều người biết là Northwind.

Bên dưới là một lựa chọn từ bảng “Customers”:

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
87Wartian HerkkuPirkko KoskitaloTorikatu 38Oulu90110Finland
88Wellington ImportadoraPaula ParenteRua do Mercado, 12Resende08737-363Brazil
89White Clover MarketsKarl Jablonski305 – 14th Ave. S. Suite 3BSeattle98128USA
90Wilman KalaMatti KarttunenKeskuskatu 45Helsinki21240Finland
91WolskiZbyszekul. Filtrowa 68Walla01-012Poland

Ví dụ về INSERT INTO

Giả sử chúng ta muốn chèn một hàng mới trong bảng “Customers”.

Chúng ta có thể sử dụng câu lệnh SQL sau.

Ví dụ:

INSERT INTO Customers (CustomerName, ContactName, Address, City, PostalCode, Country)
VALUES ('Cardinal','Tom B. Erichsen','Skagen 21','Stavanger','4006','Norway');

Tên cột không có trong dấu nháy đơn, giá trị nằm trong dấu nháy đơn. Phân cách nhau bằng dấu phẩy.

Lựa chọn từ bảng “Customers” bây giờ sẽ trông giống như thế này:

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
87Wartian HerkkuPirkko KoskitaloTorikatu 38Oulu90110Finland
88Wellington ImportadoraPaula ParenteRua do Mercado, 12Resende08737-363Brazil
89White Clover MarketsKarl Jablonski305 – 14th Ave. S. Suite 3BSeattle98128USA
90Wilman KalaMatti KarttunenKeskuskatu 45Helsinki21240Finland
91WolskiZbyszekul. Filtrowa 68Walla01-012Poland
92CardinalTom B. ErichsenSkagen 21Stavanger4006Norway

Bạn có lưu ý là chúng ta không thể chèn bất cứ số nào vào trong trường CustomerID?

Cột CustomerID được tự động cập nhật với giá trị duy nhất cho mỗi bản ghi trong bảng.


Chỉ chèn dữ liệu vào trong các cột nhất định

Chúng ta có khả năng chỉ chèn dữ liệu trong các cột được chỉ định.

Theo SQL, câu lệnh sẽ chèn một hàng mới, nhưng chỉ dữ liệu trong các cột “CustomerName”, “City”, và “Country” là được chèn (dĩ nhiên trường CustomerID sẽ được cập nhật tự động).

Ví dụ:

INSERT INTO Customers (CustomerName, City, Country)
VALUES ('Cardinal', 'Stavanger', 'Norway');

Một lựa chọn từ bảng “Customer” sẽ trông giống như thế này:

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
87Wartian HerkkuPirkko KoskitaloTorikatu 38Oulu90110Finland
88Wellington ImportadoraPaula ParenteRua do Mercado, 12Resende08737-363Brazil
89White Clover MarketsKarl Jablonski305 – 14th Ave. S. Suite 3BSeattle98128USA
90Wilman KalaMatti KarttunenKeskuskatu 45Helsinki21240Finland
91WolskiZbyszekul. Filtrowa 68Walla01-012Poland
92CardinalnullnullStavangernullNorway

Leave a Comment

Back to Top