Categories SQL

Câu lệnh UPDATE trong SQL

Câu lệnh UPDATE được sử dụng để cập nhật các bản ghi trong bảng.

Câu lệnh UPDATE trong SQL

Câu lệnh UPDATE được sử dụng để cập nhật các bản ghi trong một bảng.

Cú pháp của SQL UPDATE:

UPDATE ten_bang
SET cot1=gia_tri1,cot2=gia_tri2,...
WHERE mot_so_cot=mot_so_gia_tri;

Lưu ý mệnh đề WHERE trong câu lệnh SQL UPDATE

Mệnh đề WHERE chỉ định bản ghi nào hoặc các bản ghi nào phải được cập nhật. Nếu bạn bỏ qua mệnh đề WHERE, tất cả các bản ghi sẽ được cập nhật!


Cơ sở dữ liệu Demo

Trong bài viết này chúng tôi sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu mẫu Northwin được nhiều người biết đến.

Bên dưới là một chọn lựa từ bảng “Customers”:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

Ví dụ SQL UPDATE

Giả sử chúng ta muốn cập nhật khách hàng “Alfreds Futterkiste” với thông tin mới về tên và thành phố.

Chúng ta sử dụng câu lệnh SQL sau.

Ví dụ:

UPDATE Customers
SET ContactName='Alfred Schmidt', City='Hamburg'
WHERE CustomerName='Alfreds Futterkiste';

Một lựa chọn từ bảng “Customers” sẽ trông giống như thế này:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Alfred Schmidt Obere Str. 57 Hamburg 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

Chú ý về Update!

Phải hết sức cẩn thận khi cập nhật các bản ghi. Nếu chúng ta bỏ qua mệnh đề WHERE, trong ví dụ trên, giống như thế này:

UPDATE Customers
 SET ContactName='Alfred Schmidt', City='Hamburg';

Bảng “Customers” sẽ trông như thế này, bạn cũng thấy vấn đề phải không?

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Alfred Schmidt Obere Str. 57 Hamburg 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Alfred Schmidt Avda. de la Constitución 2222 Hamburg 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Alfred Schmidt Mataderos 2312 Hamburg 05023 Mexico
4 Around the Horn Alfred Schmidt 120 Hanover Sq. Hamburg WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Alfred Schmidt Berguvsvägen 8 Hamburg S-958 22 Sweden
Back to Top