Categories SQL

Giới thiệu về SQL

SQL là một ngôn ngữ chuẩn dùng cho việc truy cập và thao tác với cơ sở dữ liệu (database).


SQL là gì?

  • SQL là viết tắt của Structured Query Language – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc;
  • SQL cho phép bạn truy cập và thao tác với cơ sở dữ liệu;
  • SQL đạt chuẩn ANSI (American National Standards Institute – Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ);

SQL có thể làm được gì?


SQL là một chuẩn – NHƯNG ….

Mặc dù SQL là một chuẩn ANSI (American National Standards Institute), nó vẫn có những phiên bản khác nhau.

Nhưng dù sao, để phù hợp với các tiêu chuẩn ANSI, tất cả đều hỗ trợ ít nhất là các lệnh quan trọng (chẳng hạn như SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT, WHERE) theo cách tương tự nhau.

Lưu ý: Hầu hết các chương trình cơ sở dữ liệu SQL cũng có phần mở rộng độc quyền riêng của họ bên cạnh các tiêu chuẩn SQL!


Sử dụng SQL trong trang web của bạn

Để xây dựng một trang web lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, bạn sẽ cần:

  • Một chương trình quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ RDBMS (ví dụ: MS Access, SQL Server, MySQL);
  • Sử dụng thành thạo ngôn ngữ kịch bản phía máy chủ, như PHP hoặc ASP;
  • Sử dụng thành thạo SQL để có được các dữ liệu bạn muốn;
  • Sử dụng thành thạo HTML / CSS;

RDBMS

RDBMS là viết tắt của Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ.

RDBMS là cơ sở cho SQL, và cho tất cả các hệ thống cơ sở dữ liệu hiện đại như MS SQL Server, IBM DB2, Oracle, MySQL, và Microsoft Access.

Các dữ liệu trong RDBMS được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu đối tượng được gọi là bảng.

Một bảng là một tập hợp các dữ liệu liên quan, bảng bao gồm các cột và các hàng.

Back to Top