Categories SQL

Toán tử AND và OR trong SQL

Toán tử And và Or được sử dụng để lọc các bản ghi dựa trên nhiều hơn một điều kiện.

Các toán tử AND và OR trong SQL

Toán tử AND hiển thị một bản ghi nếu cả hai điều kiện đầu tiền VÀ thứ hai đều đúng.

Toán tử OR hiển thị một bản ghi nếu chỉ cần một trong hai điều kiện là đúng.

Cơ sở dữ liệu demo

Trong khoá này chúng ta sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu mẫu Northwind được nhiều người biết đến.

Dưới đây là một lựa chọn từ bảng “Customers”:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

Ví dụ về toán tử AND

Câu lệnh SQL dưới đây lựa chọn tất cả khách hàng từ quốc gia Đức – “Germany” VÀ thành phố là “Berlin”, trong bảng “Customers”:

Ví dụ

SELECT * FROM Customers
WHERE Country='Germany'
AND City='Berlin';

Kết quả chỉ có một bản ghi thoả mãn cả hai tiếu chí:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany

Ví dụ về toán tử OR

Câu lệnh SQL dưới đây lựa chọn tất cả các khác hàng từ thành phố “Berlen” hoặc “München”, trong bảng “Customers”:

Ví dụ

SELECT * FROM Customers
WHERE City='Berlin'
OR City='München';

Kết quả có hai bản ghi thoả mãn:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
25 Frankenversand Peter Franken Berliner Platz 43 München 80805 Germany

Kết hợp AND & OR

Bạn có thể kết hợp AND và OR (sử dụng dấu ngoặc đơn để tạo biểu thức phức tạp).

Câu lệnh SQL dưới đây lựa chọn tất cả khách hàng từ quốc gia Đức – “Germany” VÀ thành phố phải là “Berlin” HOẶC “München”, trong bảng “Customers”:

Ví dụ

SELECT * FROM Customers
WHERE Country='Germany'
AND (City='Berlin' OR City='München');

Kết quả:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
25 Frankenversand Peter Franken Berliner Platz 43 München 80805 Germany
Back to Top