Categories SQL

Câu lệnh SELECT trong SQL

Câu lệnh SELECT dùng để lựa chọn dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu.

Kết quả được lưu trong bảng kết quả, gọi là bộ kết quả.

Cú pháp của SQL SELECT:

SELECT ten_cot,ten_cot
FROM ten_bang;

hoặc

SELECT * FROM ten_bang;

Cơ sở dữ liệu Demo

Trong khoá này chúng ta sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu mẫu Northwind được nhiều người biết đến.

Dưới đây là lựa chọn từ bảng Customers:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

Ví dụ về câu lệnh SELECT lựa chọn cột

Câu lệnh SQL dưới đây lựa chọn cột “CustomerName” và “City” từ bảng “Customers”:

Ví dụ

SELECT CustomerName,City FROM Customers;

Kết quả (lấy 5 mẫu đầu tiên):

CustomerName City
Alfreds Futterkiste Berlin
Ana Trujillo Emparedados y helados México D.F.
Antonio Moreno Taquería México D.F.
Around the Horn London
Berglunds snabbköp Luleå

Ví dụ về câu lệnh SELECT *

Câu lệnh SQL dưới đây lựa chọn tất cả các cột từ bảng “Customers”:

Ví dụ

SELECT * FROM Customers;

Di chuyển trong khối kết quả

Hầu hết các hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu cho phép điều hướng trong khối kết quả với các hàm lập trình, thí dụ như: Di chuyển tới bản ghi đầu tiên, Lấy nội dung bản ghi, Chuyển đến bản ghi tiếp theo, vân vân.

Các hàm lập trình giống như vậy không có trong chuyên mục SQL. Để học về truy cập dữ liệu với lời mời gọi hàm, hãy ghé thăm khoá học về PHP của chúng tôi.

Back to Top