Mệnh đề SQL SELECT TOP

Mệnh đề SELECT TOP được sử dụng để chỉ định số bản ghi trả về.

Mệnh đề SELECT TOP có thể rất hữu dụng cho các bảng ghi lớn với hàng ngàn bản ghi. Trả về một lượng lớn bản ghi có thể ảnh hưởng đến hiệu suất, tốc độ hiển thị trang.

Lưu ý: Tất cả hệ thống cơ sở dữ liệu hiện đều hỗ trợ mệnh đề SELECT TOP.

Cú pháp SQL Server / MS Access:

SELECT TOP number|percentcolumn_name(s)
FROM table_name;

SQL SELECT TOP tương đương trong MySQL và Oracle

Cú pháp MySQL:

SELECT column_name(s)
FROM table_name
LIMIT number;

Ví dụ:

SELECT *
FROM Persons
LIMIT 5;

Cú pháp Oracle:

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE ROWNUM <= number;

Ví dụ:

SELECT *
FROM Persons
WHERE ROWNUM <=5;

Cơ sở dữ liệu Demo

Trong khoá này chúng ta sẽ sử dụng bảng cơ sở dữ liệu mẫu Northwind được nhiều người biết đến.

Dưới đây là một lựa chọn từ bảng “Customers”:

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.05021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.05023Mexico
4Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.LondonWA1 1DPUK
5Berglunds snabbköpChristina BerglundBerguvsvägen 8LuleåS-958 22Sweden
6Blauer See DelikatessenHanna MoosForsterstr. 57Mannheim68306Germany

Ví dụ SQL SELECT TOP

Câu lệnh SQL sau lựa chọn hai bản ghi đầu tiên từ bảng “Customers”.

Ví dụ:

SELECT TOP 2 * FROM Customers;

Kết quả:

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.05021Mexico

Ví dụ về SQL SELECT TOP PERCENT

Câu lệnh SQL sau lựa chọn 50% bản ghi đầu tiên từ bảng “Customers”.

Ví dụ:

SELECT TOP 50 PERCENT * FROM Customers;

Kết quả:

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.05021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.05023Mexico

Viết một bình luận