Categories SQL

Mệnh đề SQL SELECT TOP

Mệnh đề SELECT TOP được sử dụng để chỉ định số bản ghi trả về.

Mệnh đề SELECT TOP có thể rất hữu dụng cho các bảng ghi lớn với hàng ngàn bản ghi. Trả về một lượng lớn bản ghi có thể ảnh hưởng đến hiệu suất, tốc độ hiển thị trang.

Lưu ý: Tất cả hệ thống cơ sở dữ liệu hiện đều hỗ trợ mệnh đề SELECT TOP.

Cú pháp SQL Server / MS Access:

SELECT TOP number|percentcolumn_name(s)
FROM table_name;

SQL SELECT TOP tương đương trong MySQL và Oracle

Cú pháp MySQL:

SELECT column_name(s)
FROM table_name
LIMIT number;

Ví dụ:

SELECT *
FROM Persons
LIMIT 5;

Cú pháp Oracle:

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE ROWNUM <= number;

Ví dụ:

SELECT *
FROM Persons
WHERE ROWNUM <=5;

Cơ sở dữ liệu Demo

Trong khoá này chúng ta sẽ sử dụng bảng cơ sở dữ liệu mẫu Northwind được nhiều người biết đến.

Dưới đây là một lựa chọn từ bảng “Customers”:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden
6 Blauer See Delikatessen Hanna Moos Forsterstr. 57 Mannheim 68306 Germany

Ví dụ SQL SELECT TOP

Câu lệnh SQL sau lựa chọn hai bản ghi đầu tiên từ bảng “Customers”.

Ví dụ:

SELECT TOP 2 * FROM Customers;

Kết quả:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico

Ví dụ về SQL SELECT TOP PERCENT

Câu lệnh SQL sau lựa chọn 50% bản ghi đầu tiên từ bảng “Customers”.

Ví dụ:

SELECT TOP 50 PERCENT * FROM Customers;

Kết quả:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
Back to Top