Câu lệnh tạo cơ sở dữ liệu trong SQL

Câu lệnh CREATE DATABASE được dùng để tạo một cơ sở dữ liệu.

Cú pháp SQL CREATE DATABASE

CREATE DATABASE ten_co_so_du_lieu;

Ví dụ về SQL CREATE DATABASE

Câu lệnh SQL dưới đây tạo một cơ sở dữ liệu gọi là “my_db”:

CREATE DATABASE my_db;

Bảng cơ sở dữ liệu có thể được thêm vào với câu lệnh CREATE TABLE.

Leave a Comment