Categories SQL

Câu lệnh tạo cơ sở dữ liệu (create database) trong SQL

Câu lệnh CREATE DATABASE được dùng để tạo một cơ sở dữ liệu.

Cú pháp SQL CREATE DATABASE:

CREATE DATABASE ten_co_so_du_lieu;

Ví dụ về SQL CREATE DATABASE

Câu lệnh SQL dưới đây tạo một cơ sở dữ liệu có tên “my_db”:

CREATE DATABASE my_db;

Bảng cơ sở dữ liệu có thể được thêm vào với câu lệnh CREATE TABLE.

Back to Top