Categories SQL

Toán tử LIKE trong SQL

Toán tử LIKE được dùng để tìm kiếm một mẫu chỉ định trong một cột.

Cú pháp SQL LIKE:

SELECT ten_cot(có thể nhiều cột)
FROM ten_bang
WHERE ten_cot LIKE mau;

Cơ sở dữ liệu Demo

Trong bài này chúng ta sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu mẫu Northwind được nhiều người biết đến.

Dưới đây là một lựa chọn từ bảng “Customers”:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

Ví dụ về toán tử SQL LIKE

Câu lệnh SQL sau đây lựa chọn tất cả các khách hàng có City bắt đầu với ký tự “s”

Ví dụ:

SELECT * FROM Customers
WHERE City LIKE 's%';

Mẹo: Ký tự “%” được sử dụng để định nghĩa các ký hiệu (các ký tự bị mất) cả trước và sau mẫu. Bạn sẽ học về các ký hiệu (wildcards) trong chương kế.

Câu lệnh SQL sau lựa chọn tất cả các khách hàng với City kết thúc với ký tự “s”:

Ví dụ:

SELECT * FROM Customers
WHERE City LIKE '%s';

Câu lệnh SQL sau lựa chọn tất cả cá khách hàng với Country bao gồm mẫu “land”:

Ví dụ:

SELECT * FROM Customers
WHERE Country LIKE '%land%';

Sử dụng từ khoá NOT cho phép bạn lựa chọn tất cả các bản ghi KHÔNG phù hợp với mẫu.

Câu lệnh SQL sau lựa chọn tất cả các khách hàng với Country KHÔNG bao gồm mẫu “land”:

Ví dụ:

SELECT * FROM Customers
WHERE Country NOT LIKE '%land%';
Back to Top