Toán tử LIKE trong SQL

Toán tử LIKE được dùng để tìm kiếm một mẫu chỉ định trong một cột.

Cú pháp SQL LIKE:

SELECT ten_cot(có thể nhiều cột)
FROM ten_bang
WHERE ten_cot LIKE mau;

Cơ sở dữ liệu Demo

Trong bài này chúng ta sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu mẫu Northwind được nhiều người biết đến.

Dưới đây là một lựa chọn từ bảng “Customers”:

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.05021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.05023Mexico
4Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.LondonWA1 1DPUK
5Berglunds snabbköpChristina BerglundBerguvsvägen 8LuleåS-958 22Sweden

Ví dụ về toán tử SQL LIKE

Câu lệnh SQL sau đây lựa chọn tất cả các khách hàng có City bắt đầu với ký tự “s”

Ví dụ:

SELECT * FROM Customers
WHERE City LIKE 's%';

Mẹo: Ký tự “%” được sử dụng để định nghĩa các ký hiệu (các ký tự bị mất) cả trước và sau mẫu. Bạn sẽ học về các ký hiệu (wildcards) trong chương kế.

Câu lệnh SQL sau lựa chọn tất cả các khách hàng với City kết thúc với ký tự “s”:

Ví dụ:

SELECT * FROM Customers
WHERE City LIKE '%s';

Câu lệnh SQL sau lựa chọn tất cả cá khách hàng với Country bao gồm mẫu “land”:

Ví dụ:

SELECT * FROM Customers
WHERE Country LIKE '%land%';

Sử dụng từ khoá NOT cho phép bạn lựa chọn tất cả các bản ghi KHÔNG phù hợp với mẫu.

Câu lệnh SQL sau lựa chọn tất cả các khách hàng với Country KHÔNG bao gồm mẫu “land”:

Ví dụ:

SELECT * FROM Customers
WHERE Country NOT LIKE '%land%';

Viết một bình luận