Categories SQL

Câu lệnh tạo bảng (create table) trong SQL

Câu lệnh CREATE TABLE được sử dụng để tạo một bảng trong một cơ sở dữ liệu.

Các bảng được sắp xếp theo hàng và cột; và mỗi bảng phải có một cái tên.

Cú pháp của SQL CREATE TABLE

CREATE TABLE ten_bang
(
ten_cot_1 kieu_du_lieu(kich_co),
ten_cot_2 kieu_du_lieu(kich_co),
ten_cot_3 kieu_du_lieu(kich_co),
....
);

ten_cot trong dấu ngoặc đơn chỉ tên của các cột trong bảng.

Các kiểu dữ liệu trong dấu ngoặc chỉ định kiểu dữ liệu của cột có thể nắm giữ (ví dụ varchar, integer, decimal, date, etc.)

Kích cỡ trong dấu ngoặc chỉ độ dài lớn nhất của cột có thể có trong bảng.

Mẹo: Cho cái nhìn tổng quan về kiểu dữ liệu có thể có trong MS Access, MySQL và SQL Server, hãy truy cập thư mục đầy đủ các kiểu dữ liệu của chúng tôi.

Ví dụ về SQL CREATE TABLE

Bây giờ chúng ta muốn tạo một bảng có tên là “Persons” bao gồm năm cột: PersonID, LastName, FirstName, Address, và City.

Chúng ta sử dụng câu lệnh CREATE TABLE như sau:

Ví dụ

CREATE TABLE Persons
(
PersonID int,
LastName varchar(255),
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255)
);

Cột PersonID có kiểu dữ liệu là int và sẽ lưu trữ các số nguyên.

Cột LastName, FirstName, Address và City có kiểu dữ liệu là varchar và lưu trữ các ký tự, chiều dài lớn nhất của các trường đó là 255 ký tự.

Một bảng “Persons” rỗng sẽ trông giống như thế này:

PersonID LastName FirstName Address City
         

Tip: Bảng rỗng có thể được lấp đầy với dữ liệu bằng câu lệnh INSERT INTO

Back to Top