Categories CSS

Danh sách 17 tên màu sắc tiêu chuẩn trong CSS

Dưới đây là danh sách tên các màu sắc trong CSS được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt, có 17 tên màu tiêu chuẩn là:

aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, orange, purple, red, silver, teal, white, và yellow.

Có bạn hỏi đã có mã màu rồi còn tên màu làm gì? như vậy có thừa không?

Câu trả lời là không thừa


Với mã màu bạn có rất nhiều màu sắc nhưng nói chung chúng khó nhớ hơn rất nhiều so với tên màu – vốn gần gũi hơn.

Chẳng hạn tôi muốn làm chữ màu đỏ thay vì phải nhớ mã màu đỏ tôi chỉ việc nhớ tên tiếng Anh của nó là red, trong CSS tôi đơn giản ghi:

color: red;

Danh sách:

Tên Màu Mã Màu Màu
aqua #00FFFF
black #000000
blue #0000FF
fuchsia #FF00FF
gray #808080
green #008000
lime #00FF00
maroon #800000
navy #000080
olive #808000
orange #FFA500
purple #800080
red #FF0000
silver #C0C0C0
teal #008080
white #FFFFFF
yellow #FFFF00

Comments are closed.

Back to Top