Categories HTML

Thẻ fieldset trong HTML

Thẻ fieldset là thẻ chuyên dùng cho phần tử form, nó có tác dụng nhóm các thành phần liên quan đến nhau trong form.

Code mẫu

<form action="#"><fieldset><legend>Thông tin cá nhân</legend>
<label>Họ và tên: <input name="hoten" type="text"></label><label>Quê quán: <input name="quequan" type="text"></label>
</fieldset></form>

Kết quả:

Thông tin cá nhân

Đặc điểm

  • Thẻ fieldset được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt thông dụng, trong đó có Chrome, FireFox, Opera, Safari và IE.
  • Thẻ fieldset tạo đường viền màu xám xung quanh các thành phần mà nó nhóm lại.
  • Thẻ legend luôn đi kèm với fieldset, dùng để tạo tiêu đề cho nó. Trong thí dụ ở trên, đó chính là đoạn Thông tin cá nhân nằm trong legend.

Các thuộc tính mới

  • name: đặt tên cho fieldset;
  • disabled: vô hiệu hóa fieldset;
  • form: giúp bạn không cần lồng fieldset vào trong thẻ form nhưng vẫn chỉ định được nó thuộc về form nào;
Back to Top