Thẻ fieldset trong HTML

Thẻ fieldset là thẻ chuyên dùng cho phần tử form, nó có tác dụng nhóm các thành phần liên quan đến nhau trong form.

Code mẫu

<form action=”#”>
<fieldset>
<legend>Thông tin cá nhân</legend>
<label>Họ và tên: <input type=”text” name=”hoten”></label><br>
<label>Quê quán<input type=”text” name=”quequan”></label>
</fieldset>
</form>
Kết quả:
Thông tin cá nhân


Đặc điểm

  • Thẻ fieldset được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt thông dụng, trong đó có Chrome, FireFox, Opera, Safari và IE.
  • Thẻ fieldset tạo đường viền màu xám xung quanh các thành phần mà nó nhóm lại.
  • Thẻ legend luôn đi kèm với fieldset, dùng để tạo tiêu đề cho nó. Trong thí dụ ở trên, đó chính là đoạn Thông tin cá nhân nằm trong legend.

Các thuộc tính mới

  • name: đặt tên cho fieldset
  • disabled: vô hiệu hóa fieldset
  • form: giúp bạn không cần lồng fieldset vào trong thẻ form nhưng vẫn chỉ định được nó thuộc về form nào.

Leave a Comment