Thẻ fieldset trong HTML

Thẻ fieldset là thẻ chuyên dùng cho phần tử form, nó có tác dụng nhóm các thành phần liên quan đến nhau trong form.

Code mẫu

<form action="#"><fieldset><legend>Thông tin cá nhân</legend>
<label>Họ và tên: <input name="hoten" type="text"></label><label>Quê quán: <input name="quequan" type="text"></label>
</fieldset></form>

Kết quả:

Thông tin cá nhân

Đặc điểm

  • Thẻ fieldset được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt thông dụng, trong đó có Chrome, FireFox, Opera, Safari và IE.
  • Thẻ fieldset tạo đường viền màu xám xung quanh các thành phần mà nó nhóm lại.
  • Thẻ legend luôn đi kèm với fieldset, dùng để tạo tiêu đề cho nó. Trong thí dụ ở trên, đó chính là đoạn Thông tin cá nhân nằm trong legend.

Các thuộc tính mới

  • name: đặt tên cho fieldset;
  • disabled: vô hiệu hóa fieldset;
  • form: giúp bạn không cần lồng fieldset vào trong thẻ form nhưng vẫn chỉ định được nó thuộc về form nào;

Viết một bình luận