Thuộc tính placeholder của thẻ input

Thuộc tính placeholder là thuộc tính mới trong HTML5 dành cho thẻ input.

Tác dụng của placeholder là cung cấp thêm thông tin cho người dùng, giúp họ biết cần nhập dữ liệu gì hoặc bất cứ thông báo nào mà bạn muốn.


Code mẫu:

<form action="#">
<label>Họ tên:<input type="text" name="hoten" placeholder="Điền đầy đủ họ tên"></label>
<label>Quê quán:<input type="text" name="quequan" placeholder="Quê trong Chứng Minh Thư"></label>
<input type="submit" value="Gửi">
</form>

Kết quả:Khi người dùng bắt đầu nhập liệu, thông tin gợi ý từ placeholder sẽ biến mất.


Trình duyệt hỗ trợ

Được hầu hết các trình duyệt hỗ trợ trong đó có: Internet Explorer 10, Firefox, Opera, Chrome và Safari. Chú ý là IE 9 và các phiên bản sớm hơn không được hỗ trợ.


Những thẻ input type dùng placeholder

Gồm các input type sau: text, search, url, tel, email và password.

1 bình luận về “Thuộc tính placeholder của thẻ input”

Viết một bình luận