Categories HTML

Thẻ track trong HTML

Ví dụ

Một video với hai phụ đề (subtitle):

<video width="320" height="240" controls>
 <source src="mua_he_chieu_thang_dung.mp4" type="video/mp4">
 <source src="mua_he_chieu_thang_dung.ogg" type="video/ogg">
 <track src="subtitles_en.vtt" kind="subtitles" srclang="en" label="English">
 <track src="subtitles_vi.vtt" kind="subtitles" srclang="vi" label="Vietnam">
 </video>

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <track> xác định các đoạn text cho các nội dung đa phương tiện (như <audio><video>).

Phần tử này được dùng để xác định phụ đề, lời chú thích cho file hoặc các file khác chứa văn bản, những cái cần hiển thị khi chương trình media được bật.

Trình duyệt hỗ trợ

Con số trong bản chỉ phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ thẻ.

Thẻ  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera
<track> 18.0 10.0 31.0 6.0 15.0

Sự khác nhau giữa HTML 4.01 và HTML5

Thẻ <track> là thẻ mới trong HTML5.

Các tuỳ chọn thuộc tính

Thuộc tính Giá trị Mô tả
default default Xác định rằng track sẽ được phép kích hoạt nếu sở thích của người dùng không cho thấy track khác là thích hợp hơn
kind captions
chapters
descriptions
metadata
subtitles
Chỉ định kiểu của văn bản track
label text Xác định tiêu đề cho văn bản track
src URL Yêu cầu bắt buộc. Xác định URL của file track
srclang language_code Xác định ngôn ngữ của văn bản track (yêu cầu bắt buộc nếu dùng kind=”subtitles”)

Các thiết lập CSS mặc định

Không.

Back to Top