Thẻ track trong HTML

Ví dụ

Một video với hai phụ đề (subtitle):

<video width="320" height="240" controls>
 <source src="mua_he_chieu_thang_dung.mp4" type="video/mp4">
 <source src="mua_he_chieu_thang_dung.ogg" type="video/ogg">
 <track src="subtitles_en.vtt" kind="subtitles" srclang="en" label="English">
 <track src="subtitles_vi.vtt" kind="subtitles" srclang="vi" label="Vietnam">
 </video>

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <track> xác định các đoạn text cho các nội dung đa phương tiện (như <audio><video>).

Phần tử này được dùng để xác định phụ đề, lời chú thích cho file hoặc các file khác chứa văn bản, những cái cần hiển thị khi chương trình media được bật.

Trình duyệt hỗ trợ

Con số trong bản chỉ phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ thẻ.

Thẻ Chrome IE FireFox Safari Opera
<track>18.010.031.06.015.0

Sự khác nhau giữa HTML 4.01 và HTML5

Thẻ <track> là thẻ mới trong HTML5.

Các tuỳ chọn thuộc tính

Thuộc tínhGiá trịMô tả
defaultdefaultXác định rằng track sẽ được phép kích hoạt nếu sở thích của người dùng không cho thấy track khác là thích hợp hơn
kindcaptions
chapters
descriptions
metadata
subtitles
Chỉ định kiểu của văn bản track
labeltextXác định tiêu đề cho văn bản track
srcURLYêu cầu bắt buộc. Xác định URL của file track
srclanglanguage_codeXác định ngôn ngữ của văn bản track (yêu cầu bắt buộc nếu dùng kind=”subtitles”)

Các thiết lập CSS mặc định

Không.

Viết một bình luận