Categories HTML

Thẻ rt trong HTML

Ví dụ

Mộ chú thích ruby sử dụng thẻ rt:

<ruby>
漢 <rt> ㄏㄢˋ </rt>
</ruby>

Kết quả:

ㄏㄢˋ

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <rt> định nghĩa lời giải thích hoặc cách phát âm của các ký tự (cho kiểu ký tự Đông Á) trong chú thích ruby.

Sử dụng <rt> kết hợp với thẻ <ruby> và thẻ <rp>: Phần tử <ruby> bao gồm một hoặc nhiều ký tự cần thêm phần giải thích hoặc phát âm, và phần tử <rt> cung cấp thông tin đó. Và một tuỳ chọn của phần tử <rp> định nghĩa cách hiển thị cho những trình duyệt không hỗ trợ chú thích ruby.


Trình duyệt hỗ trợ

Các con số trong bảng chỉ phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ các tính năng của thẻ.

Thẻ  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera
<rt> 5.0 5.5 38.0 5.0 15.0

Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Thẻ <rt> là thẻ mới trong HTML5.


Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <rt> với các giá trị mặc định sau:

rt {
line-height: normal;
}
Back to Top