Thẻ address trong HTML

Một ví dụ về thẻ <address>:

<address>
Được viết bởi <a href="mailto:vidu@freehost.page">Nguyễn Đức Anh</a>.

Địa chỉ nhà:
Văn Phú, Thường Tín, Hà Nội
</address>

Kết quả:

Được viết bởi Nguyễn Đức Anh.
Địa chỉ nhà:
Văn Phú, Thường Tín, Hà Nội

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <address> định nghĩa thông tin liên hệ của tác giả/chủ sở hữu của tài liệu hoặc bài viết.

Nếu thẻ <address> nằm bên trong thẻ <body>, nó sẽ đại diện cho địa chỉ liên hệ của tài liệu.

Nếu thẻ <address> nằm bên trong thẻ <article>, nó sẽ đại diện cho địa chỉ liên hệ của bài viết.

Văn bản bên trong thẻ <address> thường được xuất ra dưới dạng in nghiêng. Hầu hết các trình duyệt sẽ thêm một đoạn xuống dòng trước và sau thẻ <address>.

Trình duyệt hỗ trợ

Cả 5 trình duyệt lớn nhất hiện nay đều hỗ trợ thẻ <address>.

Vài mẹo và chú ý

Thẻ <address> KHÔNG nên sử dụng để mô tả địa chỉ bưu chính trừ khi địa chỉ đó là một phần của thông tin liên hệ.

Thẻ <address> thường sẽ bao gồm thông tin khác trong thẻ <footer>.

Sự khác nhau giữa HTML 4.01 và HTML5

HTML 4.01 không hỗ trợ thẻ <article>, vì vậy trong HTML 4.01, thẻ <address> thường định nghĩa địa chỉ liên hệ của tác giả/người sở hữu tài liệu.

Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị thẻ <address> với các giá trị mặc định sau:

address {
    display: block;
    font-style: italic;
}

Viết một bình luận