Categories HTML

Thẻ article trong HTML

Ví dụ về thẻ <article> trong HTML:

<article>
<h1>Google Chrome</h1>

Google Chrome là trình duyệt miễn phí, mã nguồn mở, được phát triển bởi Google, phát hành vào năm 2008.
</article>

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <article> được sử dụng để xác định nội dung độc lập tự bản thân nó.

Một bài viết nên có ý nghĩa riêng của nó và nó phải có khả năng phân phối chính nó một cách độc lập với phần còn lại của trang web.

Vài nguồn thường được dùng trong thẻ <article>:

  • Bài viết trên diễn đàn
  • Bài viết blog
  • Các tin tức
  • Bình luận

Trình duyệt hỗ trợ

Giá trị số trong bảng chỉ phiên bản đầu tiên của trình duyệt hỗ trợ đầy đủ tính năng của thẻ.

Element  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera
<article> 6.0 9.0 4.0 5.0 11.1

Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Thẻ <article> là thẻ mới trong HTML5.


Các thiết lập mặc định CSS

Hầu hết các trình duyệt trình bày thẻ <article> với giá trị mặc định sau:

article {
display: block;
}
Back to Top