Categories CSS

Selector :before trong CSS

Bộ chọn before trong CSS được dùng để chèn nội dung bất kỳ trước một nội dung của thẻ nào đó.

Ví dụ, CSS:

p:before
{
content:"(Kiến càng)";
}

HTML:

<h4>Bạn định làm gì</h4>
<p>Một ngày đẹp trời phải không? Sao bạn không đi chơi đâu đó? Sao lại ngồi trước máy tính học HTML và CSS thế này?! À ha. Ông anh không phải xoắn quẩy!</p>

Đoạn code ở trên sẽ chèn dòng chữ (Kiến càng) trước bất kỳ thẻ p nào.


Trình duyệt hỗ trợ

Tất cả các trình duyệt phổ thông gồm Chrome, FireFox, Opera, Safari và IE đều hỗ trợ Selector :before


Danh sách bộ chọn

Back to Top