Categories HTML

Cấu trúc cơ bản của trang HTML

Đây là cấu trúc cơ bản của một trang web mà bạn sẽ thường xuyên gặp phải: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type"…

Categories CSS

Các cách khai báo màu sắc trong CSS

Mã hex là cách chủ yếu dùng để khai báo các giá trị màu trong CSS, ngoài ra định dạng rgba đang được sử dụng ngày càng rộng rãi -…

Categories CSS

Xoay chữ với CSS3

Quả là CSS3 làm tôi kinh ngạc - nó có nhiều thuộc tính thật hấp dẫn, mà trước đây tôi nghĩ chẳng thể nào làm được - chắc phải dùng…

Back to Top