Categories HTML

Cấu trúc cơ bản của trang HTML

Đây là cấu trúc cơ bản của một trang web mà bạn sẽ thường xuyên gặp phải:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<link href="css/style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />

<title>Tiêu Đề Trang</title>
</head>

<body>
     Phần Nội Dung
</body>

</html>
  • Website bắt đầu bằng thẻ !DOCTYPE: nó không phải là một thẻ HTML nhưng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó giúp trình duyệt biết phiên bản ngôn ngữ HTML nào đang được sử dụng (vì HTML có nhiều phiên bản – bạn có nghe nói đến HTML5 không? đó hiện là phiên bản mới nhất) – qua đó giúp trình duyệt biên dịch mã một cách chính xác;
  • Tiếp theo là thẻ html: Mọi trang web đều bắt đầu bằng thẻ mở <html> và kết thúc bằng thẻ đóng </html>;
  • Tiếp đến là thẻ head: Phần nằm trong thẻ head bao giờ cũng là thẻ meta, thẻ link cho stylesheet, thẻ title, có thể có thêm JavaScript;
  • Thẻ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />: Xác định tài liệu được viết theo chuẩn utf-8 (giúp hiển thị tốt tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ phức tạp khác);
  • Thẻ title chính là tiêu đề của trang: Nội dung mà bạn đưa vào trong cặp thẻ sẽ hiện lên trên tab trong trình duyệt;
  • Thẻ <link href="css/style.css" type="text/css" rel="stylesheet" /> chính là Style Liên Kết, để định kiểu cho trang web.
  • Trong cặp thẻ body sẽ là nội dung của trang: ở đây sẽ chứa các thẻ div, thẻ table, các thẻ h1 – h6, thẻ p, img, ul li, ol li
Back to Top