Categories CSS

Khử các thiết lập mặc định của trình duyệt trong CSS

Các trình duyệt có các thông số mặc định về margin và padding… Cái này có tác dụng trong trường hợp bạn quên thiết lập các thông số đó thì trang web vẫn đảm bảo hiển thị đủ tốt.

Tuy nhiên vì các thông số này là khác nhau giữa các trình duyệt, cho nên, trang web của bạn sẽ hiển thị khác nhau – và đây là điều cần hạn chế tối đa – ta cần các website hiển thị giống nhau trên các trình duyệt khác nhau.

Vì vậy bạn phải chủ động khử bỏ các thông số mặc định đó và tự tay thiết lập các giá trị đó cho phù hợp.

Mã CSS để khử bỏ mặc định như sau:

* {
margin:0;
padding:0;
text-decoration:none;}

Trong đó * dùng để tác động đến tất cả các thẻ – còn gọi là selector vạn năng hoặc toàn cục. Các con số trên có nghĩa là để margin là 0px, padding là 0px và không có trang trí cho text.

Cập nhật, hiện trang Kiến càng mới viết bài chi tiết hơn nhiều về chủ đề này: reset CSS là gì? nó đóng vai trò quan trọng thế nào trong thiết kế web.

Back to Top