Lập trình web: Khai báo biến và hằng trong PHP

Biến được dùng để lưu các dữ liệu có thể thay đổi, biến trong PHP được kí hiệu bằng ký tự mà hầu như ai cũng thích – đó là đồng đô-la: $

Không giống các ngôn ngữ khác, trong PHP bạn không cần phải khai báo kiểu dữ liệu cho biến, PHP sẽ tự nhận biết và gán kiểu dữ liệu thích hợp.

Chẳng hạn khi bạn gán giá trị cho biến $tong_hang_hoa = 125, thì kiểu dữ liệu của biến $tong_hang_hoa sẽ là số nguyên.

Một số ví dụ về khai báo biến:

  • $hoten = ‘Nguyễn Đức Anh – Blog Kiến càng’
  • $gia = 10.5
  • $soluong = 32
  • $ket_qua= TRUE
  • $cuoi_cung = $ket_qua

Dấu “=” được gọi là toán tử gán.

Lưu ý là trong PHP có phân biệt chữ IN HOA và chữ thường cho tên của biến, tức là biến $hoten sẽ khác biến $Hoten và cũng khác biến $hoTen hay $HoTen nốt. Về quy tắc đặt tên biến thì chúng chỉ được phép chứa chữ cái, số và ký tự gạch dưới “_”, ngoài ra tên biến cũng không được phép trùng với từ khóa của PHP.

Tất nhiên bạn nên đặt tên biến có ý nghĩa – điều này giúp bạn viết code dễ dàng hơn, chẳng hạn, nếu đặt tên cho biến năm sinh bạn có thể để là $nam_sinh, không nên viết tắt theo kiểu $ns trừ khi ký hiệu viết tắt đó đã phổ biến.

Để khai báo hằng bạn dùng từ khóa define, ví dụ:

Define(‘PI’, 3.141592650)

Câu lệnh trên có nghĩa là tôi gán giá trị 3.141592650 cho hằng số PI. Hằng thường được viết bằng ký tự IN HOA. Vì hằng không phải là biến nên bạn sẽ thấy không có ký tự $ ở đằng trước nó.

Leave a Comment