Categories PHP-MySQL

Hàm abs() trong PHP

Hàm abs() dùng để lấy giá trị tuyệt đối của một giá trị. Nếu còn nhớ môn toán hồi cấp 2, bạn sẽ hiểu giá trị tuyệt đối là gì.

Dành cho những ai chưa rõ:

  • Giá trị tuyệt đối của 0 là 0
  • Giá trị tuyệt đối của một số dương A là chính số A đó
  • Giá trị tuyệt đối của số âm X là số dương Y sao cho X + Y = 0

Ví dụ giá trị tuyệt đối của 3 là 3, của – 2.5 là 2.5

Cú pháp trong PHP:

abs(số)

Thông tin kỹ thuật:

  • Trả về giá trị là số.
  • Nếu tham số đầu vào là dạng float, giá trị trả về cũng ở dạng float. Nếu tham số đầu vào là số thực, giá trị trả về cũng là số thực.
  • Phiên bản PHP yêu cầu: bản 4 trở lên.

Ví dụ:

<?php
echo(abs(6) . "<br>");
echo(abs(-9) . "<br>");
echo(abs(-3.1) . "<br>");
echo(abs(3.1));
?>

Kết quả:

6
9
3.1
3.1


Tự thiết kế hàm riêng

Bạn có tự tay thiết kế được hàm riêng giống hàm abs() trong PHP không? Câu trả lời là có. Rất đơn giản thôi. Dưới đây tôi sẽ trình bày một cách:

<?php
function GT_TD($x) {
if ($x>=0) {$y = $x;} else {$y = (-1) * $x;}
return $y;
}
echo(GT_TD(6) . "<br>");
echo(GT_TD(-9) . "<br>");
echo(GT_TD(-3.1) . "<br>");
echo(GT_TD(3.1));
?>

Chạy đoạn code trên bạn sẽ thấy nó cho kết quả tương tự hàm abs().

Back to Top