Categories PHP-MySQL

3 hàm kiểm tra giá trị của biến trong PHP

Kiểm tra tính hợp lệ của biến trước khi thực thi là điều vô cùng quan trọng, lý do là vì bạn không thể kiểm soát được người dùng sẽ thao tác, nhập cái gì để đưa lên server xử lý.

Nếu bạn không kiểm tra tính hợp lệ, điều thường xuyên xảy ra sẽ là xử lý bị lỗi, dữ liệu không hợp chuẩn và tốn tài nguyên xử lý những lệnh lỗi đáng ra không cần phải thực hiện.

Bạn cần ví dụ cụ thể hơn? Chúng ta cùng xét trường hợp sau đây, bạn có ba trường cần nhập đó là họ tên, năm tốt nghiệp cấp 3 và địa chỉ email của người dùng đăng ký. Giờ trước khi lưu dữ liệu bạn cần phải kiểm tra xem các trường đã được điền hay chưa, cái thứ hai, năm tốt nghiệp cấp 3 có phải là số không? Địa chỉ email đã đúng định dạng chưa hay họ điền ducanhplus@ffff cũng vẫn được lưu?

Ba hàm kiểm tra giá trị của biến:

  • isset($bien): trả về giá trị TRUE nếu $bien có tồn tại và không phải là NULL.
  • empty($bien): trả về giá trị TRUE nếu $bien chưa tồn tại, chứa giá trị NULL hoặc bản thân nó là chuỗi rỗng.
  • is_numeric($bien): trả về giá trị TRUE nếu $bien là một số hoặc chuỗi có thể chuyển sang số.
Back to Top