Categories PHP-MySQL

Lập trình web: Các kiểu dữ liệu trong PHP

Hiểu rõ các kiểu dữ liệu cơ bản trong một ngôn ngữ lập trình là yêu cầu thiết yếu giúp bạn có những dòng code hợp chuẩn và chính xác cũng như tránh cho bạn những rắc rối liên quan đến xử lý dữ liệu. PHP có sáu kiểu dữ liệu cơ bản, và chúng ta sẽ đi vào chi tiết ngay sau đây:


Kiểu số nguyên (integer data type)

Được dùng để lưu các số nguyên dương và âm. Nếu là số âm bạn phải để dấu “–“ (trừ) đằng trước, còn số dương thì để dấu “+” (cộng) đằng trước.

Khi không có dấu nào, ký hiệu được hiểu là số dương, do vậy trong thực tế người ta ít dùng dấu “+”.

Khoảng giá trị số nguyên của PHP nằm trong khoảng -2147483648 cho đến 2147483467 (khoảng hơn 2,1 tỉ một chút).


Kiểu số thực (double data type – còn gọi là kiểu thập phân hoặc dấu chấm động)

Được dùng để biểu diễn các số thực, thí dụ như 5,54 hay -3,14, quy tắc dấu cũng giống như số nguyên.

Khoảng giá trị của kiểu số thực trong PHP rất lớn, từ -1,7E308 đến 1,7E308. Tức là có tới 307 số 0 sau số 17, đây là con số cực lớn.


Kiểu Boolean (Boolean data type)

Được dùng để lưu các cặp giá trị đối nghịch như đúng hoặc sai, có hoặc không, bật hoặc tắt, đồng ý hoặc từ chối…Để hiển thị dữ liệu Boolean chúng ta ghi TRUE hoặc FALSE.

Cách viết chữ thường true, false vẫn hợp lệ, nhưng tôi thường viết IN HOA hơn, nếu chọn kiểu nào bạn nên thống nhất. Bạn rất hay sử dụng kiểu Boolean trong hàm IF.

Ví dụ: 

<?php if (x > 0) {y=5;} ?>

x > 0 phải có giá trị TRUE thì điều kiện sau mới được thực hiện


Kiểu chuỗi (string data type)

Dùng để lưu ký tự, chẳng hạn như tên, văn bản. Để viết giá trị chuỗi ta phải đặt nó trong dấu nháy đơn hoặc nháy kép – lưu ý là nếu dấu mở là nháy đơn thì dấu đóng cũng phải là nháy đơn – dấu mở là nháy kép thì dấu đóng cũng là nháy kép.

Ví dụ:

<?php echo "Kiến càng"; ?>

Kiểu NULL

Null là kiểu dữ liệu đặc biệt chỉ có duy nhất một giá trị: NULL

Một biến của kiểu dữ liệu NULL là biến không có giá trị được gán cho nó.

Mẹo: Nếu một biến được khởi tạo mà không gán giá trị, nó được tự động gán giá trị là NULL.

Có thể làm các biến trở nên trống rỗng bằng cách đưa giá trị của nó về NULL.


Kiểu mảng (Array)

Một mảng có khả năng chứa nhiều giá trị vào trong một biến.

Trong ví dụ dưới đây $canhan là một mảng.

$canhan = array("Nguyen Duc Anh","11/7/1987","Thuong Tin, Ha Noi");

Kiểu đối tượng (Object)

Cái này tôi chưa hiểu nhiều nên sẽ viết sau nhé.


Thêm một số ví dụ

  • Số người trong một lớp học: đây là kiểu số và chúng ta nên mô tả nó dưới kiểu số nguyên là thích hợp nhất, vì trong thực tế không có số lượng người kiểu thập phân như 12,7 người!
  • Giá cả, tổng tiền: cái này cũng dùng kiểu số, nhưng lần này ta nên dùng kiểu thập phân vì các con số liên quan đến tiền tệ thường có số lẻ, và đôi khi có giá trị rất lớn. Nếu bạn triển khai các ứng dụng toán học thì thường bạn sẽ dùng kiểu thập phân hơn là kiểu số nguyên.
  • Họ tên: kiểu chuỗi được dùng để mô tả họ tên, thí dụ trong trường nhập họ tên của MySQL bạn thường để kiểu dữ liệu là Varchar. Biến $ho_ten trong PHP để lưu dữ liệu trước khi thêm vào CSDL dĩ nhiên phải có kiểu chuỗi.
  • Nếu bạn dùng hàm điều kiện, kiểu như nếu điểm tổng kết dưới 5.0 thì phải học lại, cái điều kiện dưới 5.0 chưa biết đúng hay sai (vì còn tùy trường hợp cụ thể) này chính là Boolean.
Back to Top