Chuyển hướng 301 từ có-www về không-www, và chuyển hướng http về https

Có một số control panel chẳng hạn như cPanel hỗ trợ điều này rất dễ cho bạn thông qua tùy chọn click, nhưng cũng có panel bạn phải thêm mã thủ công vào Rewrite Rules mới được, ví dụ CyberPanel.

Để thực hiện, trước tiên cả tên miền của dạng không và có-www đều phải trỏ về IP của hosting.

Sau đó bạn sử dụng đoạn mã sau:

#Redirect www to none-www
 RewriteEngine on
 rewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.ten-mien-cua-ban.com [NC]
 rewriteRule ^(.*)$ https://ten-mien-cua-ban.com/$1 [L,R=301,NC]
#Redirect http to https
 RewriteCond %{HTTPS} !=on
 RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301,NE]

Sau đó bạn dùng công cụ redirect-checker.org để kiểm tra.

Kết quả phải là cả 3 dạng sau: http://ten-mien-cua-ban.com, http://www.ten-mien-cua-ban.com và https://www.ten-mien-cua-ban.com phải redirect 301 về https://ten-mien-cua-ban.com

Viết một bình luận