Categories jQuery

jQuery – Phương thức sự kiện

jQuery cho phép đáp ứng các sự kiện trong trang HTML. Sự kiện là gì? Tất cả những hành động khác nhau trên trang web mà có thể đáp ứng,…

Categories jQuery

Hiệu ứng jQuery – Ẩn và Hiện

jQuery hide() và show() Với jQuery, bạn có thể ẩn và hiện các thành phần HTML với phương thức tương ứng là hide() và show(). Ví dụ: $("#hide").click(function(){ $("p").hide(); });…

Categories jQuery

Bộ chọn của jQuery

Bộ chọn jQuery là một trong những phần quan trọng nhất của thư viện jQuery. Bộ chọn jQuery Bộ chọn jQuery cho phép bạn chọn và thao tác trên các…

Categories jQuery

Cú pháp của jQuery

Với jQuery, bạn có thể chọn thành phần HTML mình muốn thực hiện hành động trên chúng. Cú pháp của jQuery Cú pháp của jQuery bao gồm phần tử HTML…

Categories jQuery

Bắt đầu với jQuery

Cách thêm jQuery vào trang web của bạn Có vài cách để bạn bắt đầu sử dụng jQuery trên website. Bạn có thể: Download thư viện jQuery trên trang jQuery.com;Thêm…

Categories jQuery

Giới thiệu về jQuery

Mục đích của jQuery là làm cho bạn sử dụng các ứng dụng JavaScript dễ dàng hơn trên website. Những gì là nền tảng bạn cần biết Trước khi bạn…

Back to Top