Categories jQuery

Hiệu ứng jQuery – Ẩn và Hiện

jQuery hide() và show()

Với jQuery, bạn có thể ẩn và hiện các thành phần HTML với phương thức tương ứng là hide() và show().

Ví dụ:

$(“#hide”).click(function(){
$(“p”).hide();
});

$(“#show”).click(function(){
$(“p”).show();
});

Nếu bạn click vào nút Ẩn, nội dung này sẽ ẩn đi, ấn nút Hiện để show ra

Cú pháp:

$(selector).hide(speed,callback);

$(selector).show(speed,callback);

Tham số tùy chọn tốc độ cho phép bạn chọn tốc độ ẩn/hiện cụ thể và có thể sử dụng các giá trị như: “slow”, “fast”, hoặc mili giây.

Các tham số tùy chọn callback (gọi lại) là một chức năng được thực hiện sau khi hide( ) hoặc show( ) hoàn thành hoàn toàn ( bạn sẽ tìm hiểu thêm về các chức năng gọi lại trong bài sau).

Ví dụ dưới đây minh họa cách sử dụng thông số tùy chọn tốc độ trong hide():

$(“button”).click(function(){
$(“p”).hide(1000);
});


Đây là một đoạn văn bản.
Đây là một đoạn văn bản khác.

jQuery toggle()

Với jQuery, bạn có thể chuyển đổi giữa hide() và show() với phương thức toggle().

Hiển thị thành phần ẩn và ẩn thành phần hiển thị:

Ví dụ:

$(“button”).click(function(){
$(“p”).toggle();
});


Cú pháp:

$(selector).toggle(speed,callback);Tham số tùy chọn tốc độ cho phép bạn chọn tốc độ ẩn/hiện cụ thể và có thể sử dụng các giá trị như: “slow”, “fast”, hoặc mili giây.

Tham số callback là hàm sẽ được thực hiện sau khi toggle() hoàn thành.

Đây là một đoạn văn bản.Đây là một đoạn văn bản khác.

Back to Top