Categories DNS

Mức độ nhanh chóng của việc cập nhật DNS

Khi bạn đăng ký một tên miền mới, các nameserver sẽ thay đổi. Nói cách khác, thay đổi được thực hiện ở DNS (Domain Name System / Hệ thống phân giải tên miền), và bạn có thể mong đợi các thay đổi đó được lan tỏa (propagate) trong vòng 24 giờ.

  • Cài đặt TTL (Time to Live / Thời gian sống): TTL là khoảng thời gian bạn yêu cầu máy chủ cache thông tin mới cho các bản ghi DNS. Vì bạn có thể thiết lập TTL cho từng bản ghi DNS bên trong file zone của tên miền, bạn có thể tùy thích thiết lập thời gian này, chẳng hạn để là hai tiếng. Điều đó nói rằng bất cứ khi nào có thay đổi trong các bản ghi DNS của bạn, các máy chủ sẽ lưu trữ thông tin cục bộ hai tiếng, trước khi nó nhận cập nhật thông tin mới từ nameserver được chỉ định/có thẩm quyền của bạn. Bạn có thể thông qua cách tiếp cận này để gia tăng tốc độ lan truyền thay đổi DNS. Sử dụng TTL ngắn hơn có thể giúp bạn tăng tốc quá trình cập nhật DNS, nhưng nhược điểm của phương thức này là nó có thể dẫn đến quá tải (overloading) cho máy chủ- nếu bạn có nhiều thay đổi cần thực hiện, thì hệ quả là máy chủ sẽ phải nhận nhiều truy vấn cùng một lúc. Trong trường hợp đó, tốc độ xử lý máy chủ của bạn sẽ bị chậm đi do quá tải.
  • Ảnh hưởng của ISP (Nhà cung cấp dịch vụ Internet / Internet Service Provider): Thông thường, ISP của bạn sẽ cache hoặc lưu trữ các bản ghi DNS cục bộ thay vì nhận dữ liệu tươi mới từ máy chủ DNS của bạn. Điều này được thực hiện để giảm traffic và tăng tốc độ duyệt web. Vì thế, ISP có thể cần từ hai đến ba ngày để cache hoặc cập nhật các bản ghi DNS bằng cách bỏ qua hoàn toàn cài đặt TTL. Nhưng cách tiếp cận này làm giảm mạnh tốc độ lan toả, vì bạn sẽ phải đợi từ 2 đến 3 ngày để cập nhật các thay đổi trong các bản ghi DNS của bạn.
  • Thế còn nhà đăng ký tên miền của bạn thì sao? Hầu hết các nhà đăng ký tên miền cố gắng cập nhật các bản ghi DNS nhanh nhất có thể. Ví dụ Verisign cập nhật các zone với tên miền .com cứ ba phút mỗi lần. Nếu bạn sử dụng GoDaddy, các thay đổi trong nameserver của tên miền được chuyển đến cho các nhà đăng ký trong vòng vài phút, và các bản ghi nameserver của bạn sẽ được xuất bản đến các zone gốc của họ. Tuy nhiên, một số nhà đăng ký cảnh giác với việc cập nhật nhanh chóng các bản ghi DNS của khách hàng bởi vì họ lo lắng các hành động như vậy có thể sẽ dẫn đến các name server gốc của họ bị lạm dụng. Điều họ thường làm trong tình huống này là thiết lập TTL cao lên đến 48 giờ hoặc hơn thì mới refresh các bản ghi DNS của khách hàng. Về mặt kỹ thuật, các nameserver recursive được mong đợi là sẽ không cache các bản ghi NS root (gốc), nhưng một số ISP vẫn cache thông tin này, điều này cuối cùng làm chậm thời gian lan truyền nameserver.

PS: nếu kiểm tra DNS đã cập nhật IP mới và domain vẫn trỏ về hosting cũ thì có khả năng do máy tính của bạn vẫn cache IP cũ. Link vừa dẫn có chỉ cách khắc phục bạn nhé.

(Dịch từ bài viết How Fast Do DNS Changes Propagate? của DNSmap)

Back to Top