Categories Database SSH

Xuất database/cơ sở dữ liệu bằng SSH

Trong bài trước tôi đã nói về cách tạo file nén zip cho toàn bộ website (bằng cả SSH & control panel), nhưng như vậy vẫn chưa hoàn chỉnh, vì dù nó nén toàn bộ file trên website nhưng vẫn chưa có database bên trong, để hoàn chỉnh cho mục đích backup hoặc chuyển host bạn phải làm thêm nhiệm vụ xuất database nữa.

Để tạo file backup cho cơ sở dữ liệu MySQL, bạn sử dụng câu lệnh SSH để đăng nhập vào thư mục gốc của website rồi gõ lệnh sau:

mysqldump --add-drop-table -h localhost -u user_cua_database -p ten_database > site.bak.sql
  • localhost bạn giữ nguyên;
  • user_cua_databaseuser của database website của bạn;
  • ten_databasetên của database website của bạn;

Gõ xong, nhấn Enter nó sẽ hỏi pass của database, bạn gõ vào, đăng nhập thành công, nó sẽ tạo file sql cho bạn. Lưu ý là pass này độc lập với pass đăng nhập web cũng như pass của VPS. Tôi sẽ chỉ luôn cách tìm thông tin này.

Để biết 3 thông tin quan trọng là user, tên database, và pass, bạn truy cập file wp_config.php (ví dụ thông qua FTP hoặc File Manager của control panel) tại thư mục chứa file này (trong trường hợp của tôi là public_html) và tìm đến các dòng sau:

define( 'DB_NAME', 'dbn123456789lH' );
/** MySQL database username */
define( 'DB_USER', 'usr123456789lH' );
/** MySQL database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'pa123456789F' );

Trong ví dụ trên:

  • DB_NAME: chính là tên bảng cơ sở dữ liệu, trong trường hợp này là: dbn123456789lH
  • DB_USER: chính là user của bảng dữ liệu, trong trường hợp này là: usr123456789lH
  • DB_PASSWORD: chính là pass của bảng dữ liệu, trong trường hợp này là: pa123456789F

Do vậy câu lệnh tương ứng trong trường hợp của tôi sẽ như thế này:

mysqldump --add-drop-table -h localhost -u usr123456789lH -p dbn123456789lH > chimcat.bak.sql

Enter để thực hiện lệnh, rồi nhập pass: pa123456789F

Nếu theo tác đúng, bạn sẽ thấy file chimcat.bak.sql ở thư mục gốc của website. Chỉ đuôi .sql là quan trọng, còn chimcat.bak bạn có thể thay bằng bất cứ tên nào bạn muốn. Sau đó bạn cũng dùng SSH để chuyển file database từ host cũ sang host mới (câu lệnh scp).

Bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu cách nhập file database này trên hosting mới.

Xuất database là bước quan trọng khi bạn muốn chuyển host bằng SSH.

Back to Top