Categories Note

Có vẻ QUIC cloud gặp vấn đề cache trang chủ

Ít nhất trên di động, tôi nhận thấy cache trang chủ ở phần widget của QUIC cloud đôi khi gặp vấn đề. Trên desktop cũng bị nhưng ít hơn. Lỗi cụ thể là không hiển thị nội dung của Widget. Các trang thư mục, post, page thì không bị vấn đề này, hiện tôi cũng không rõ vì sao:

Back to Top