Thuộc tính lang trong HTML

Ví dụ đoạn văn bằng tiếng Anh trong văn bản sử dụng thuộc tính lang:

<span lang="en">Please read the instruction manual carefully before using it</span>

Định nghĩa và cách dùng

Thuộc tính lang dùng để chỉ định ngôn ngữ của nội dung phần tử.

Một số ví dụ phổ biến là “en” cho tiếng Anh, “es” cho tiếng Tây Ban Nha, “fr” cho tiếng Pháp, “vi” cho tiếng Việt.

Trình duyệt hỗ trợ

Thuộc tính lang được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt phổ biến hiện nay.

Sự khác nhau giữa HTML 4.01 và HTML5

Trong HTML5, thuộc tính lang có thể sử dụng cho bất kỳ phần tử HTML nào (nó là hợp lệ trong HTML, nhưng dù sao không phải lúc nào cần thiết)

Trong HTML 4.01, thuộc tính lang không thể sử dụng với các thẻ sau: <base>, <br>, <frame>, <frameset>, <hr>, <iframe>, <param>, và <script>.

Cú pháp

<element lang="language_code">

Viết một bình luận