Categories HTML

Thẻ noframes trong HTML

Ví dụ

Một trang vơi ba frame, với một thẻ <noframes>:

<html>

<frameset cols="25%,50%,25%">
 <frame src="frame_a.htm">
 <frame src="frame_b.htm">
 <frame src="frame_c.htm">
 <noframes>Xin lỗi, trình duyệt của bạn không hỗ trợ thẻ frame!</noframes>
</frameset>

</html>

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <noframes> không được hỗ trợ trong HTML5.

Thẻ <noframes> là một thẻ dự phòng cho các trình duyệt không hỗ trợ thẻ frames. Nó có thể bao gồm tất cả các phần tử HTML bạn có thể thấy trong phần tử <body> của một trang HTML thông thường.

Phần tử <noframes> có thể sử dụng để liên kết với một phiên bản không-frameset của trang web hoặc để hiển thị một thông điệp cho người dùng khi các frames được yêu cầu.

Phần tử <noframes> phải nằm bên trong phần tử <frameset>.

Lưu ý: Nếu bạn muốn chuẩn hoá trang bao gồm frames, bạn cần chắc chắn rằng <!DOCTYPE> được thiết lập là “HTML Frameset DTD” hoặc “XHTML Frameset DTD”.


Trình duyệt hỗ trợ

Phần tử  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera
<noframes>

Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Thẻ <noframes> không được hỗ trợ trong HTML5.


Sự khác biệt giữa HTML và XHTML

Quan trọng: Trong XHTML Frameset DTD, văn bản trong phần tử <noframes> phải được đóng trong phần tử <body>.

Back to Top