Categories HTML

Các thẻ HTML – ngô khoai không lẫn lộn

Tài liệu HTML được định nghĩa bởi các thẻ HTML. Các thẻ HTML bao giờ cũng bắt đầu bằng thẻ mở và kết thúc bằng thẻ đóng, chỉ có một vài thẻ hiếm mới không có thẻ đóng rõ ràng.

Ví dụ minh họa dưới đây sẽ làm bạn hiểu rõ hơn:

Thẻ mở Nội dung Thẻ đóng
<a href=”freehost.page”> Link trang chủ </a>
<h1> Văn bản tiêu đề </h1>
<br>  Thẻ xuống dòng  Không cần thẻ đóng

Các đặc điểm của thẻ HTML:

  • Mục đích của các thẻ HTML là để làm trang web có cấu trúc rõ ràng… kiểu như phần nào là tiêu đề bài viết, cái nào là mục, phần nào là nội dung, cái nào quan trọng hơn;
  • Bắt đầu bằng thẻ mở <Tên_Thẻ_HTML> và kết thúc bằng thẻ đóng </Tên_Thẻ_HTML>;
  • Thành phần nằm giữa thẻ mở và thẻ đóng gọi là nội dung của thẻ;
  • Một số thẻ HTML không có nội dung, thí dụ như thẻ xuống dòng <br/>, thẻ đường thẳng ngang <hr/>. Khi ấy thẻ mở cũng là thẻ đóng;
  • Hầu hết các thẻ HTML đều có thuộc tính đi kèm;
  • Hầu hết các thẻ HTML có thể lồng vào nhau, thí dụ thẻ img lồng trong thẻ a: <a href=”freehost.page”><img src=”kiencang.jpg” /></a>;
  • Một số thẻ HTML có thể vẫn hiển thị đúng trên một số trình duyệt khi bạn quên thẻ đóng, ví dụ: <p>Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp thông tin hữu ích nhất tới bạn đọc. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là bạn nên bỏ qua thẻ đóng. Thực tế bạn phải luôn nhớ có thẻ đóng, điều đó làm cho mã html hợp chuẩn cũng như đảm bảo mã của bạn được dịch đúng và thống nhất trên các trình duyệt khác nhau;
  • Các thẻ HTML nên viết bằng chữ thường, tức là bạn nên viết <p>, <h1> thay vì <P>, <H1>. Tổ chức W3C khuyến khích sử dụng chữ thường trong HTML phiên bản 4, và là điều bắt buộc trong XHTML – cái vốn cũng là HTML nhưng có cú pháp chặt chẽ hơn;
Back to Top