Categories HTML

Thẻ object trong HTML

Ví dụ

Cách sử dụng thẻ <object> để nhúng file Flash: 

<object width=”400″ height=”400″ data=”helloworld.swf”></object>

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <object> định nghĩa một đối tượng nhúng trong tài liệu HTML. Chúng ta sử dụng phần tử này để nhúng các nội dung đa phương tiện (như audio, video, ứng dụng Java, ActiveX, PDF và Flash) trong các trang web của bạn.

Bạn có thể sử dụng thẻ <object> để nhúng trang khác vào bên trong tài liệu HTML.

Bạn có thể sử dụng thẻ <param> để truyền tham số cho các plugin đã được nhúng với thẻ <object>.

Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera
<object>

Một số mẹo và chú ý

Lưu ý: Một thẻ <object> phải xuất hiện bên trong thẻ <body>. Văn bản giữa <object> và </object> là văn bản nội dung thay thế, trong trường hợp trình duyệt không hỗ trợ thẻ này.

Mẹo: Với hình ảnh bạn sử dụng thẻ <img> thay vì sử dụng thẻ <object>.

Mẹo: Ít nhất một trong hai thuộc tính “data” hoặc “type” phải được định nghĩa.

Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Một số thuộc tính HTML 4.01 không được hỗ trợ trong HTML5.

Thuộc tính “form” là thuộc tính mới trong HTML 5.

Trong HTML5, các đối tượng (objects) có thể sử dụng để submitt form (gửi thông tin).

Trong HTML5, các đối tượng (objects) có thể không xuất hiện bên trong thẻ <head> của tài liệu.

Các thuộc tính

Thuộc tính Giá trị Mô tả
align top
bottom
middle
left
right
Không hỗ trợ trong HTML5.
Chỉ định vị trí của đối tượng <object> dựa trên các phần tử xung quanh
archive URL Không hỗ trợ trong HTML5.
Một không gian tách ra danh sách các URL của tài liệu lưu trữ. Các kho lưu trữ có chứa tài nguyên liên quan đến đối tượng
border pixels Không hỗ trợ trong HTML5.
Chỉ định chiều rộng của đường viền bao quanh một đối tượng <object>
classid class_ID Không hỗ trợ trong HTML5.
Định nghĩa giá trị một class ID như thiết lập trong Windows Registry hoặc một URL
codebase URL Không hỗ trợ trong HTML5.
Định nghĩa nơi tìm code cho đối tượng
codetype media_type Không hỗ trợ trong HTML5.
Các kiểu media của mã liên kết bởi thuộc tính classid
data URL Chỉ định URL của nguồn sẽ được sử dụng bởi đối tượng
declare declare Không hỗ trợ trong HTML5.
Định nghĩa một đối tượng chỉ nên khai báo, không được tạo ra hoặc khởi tạo cho đến khi cần
form form_id Chỉ định một hoặc nhiều form mà đối tượng thuộc về
height pixels Chỉ định chiều cao của đối tượng
hspace pixels Không hỗ trợ trong HTML5. Chỉ định khoảng trắng bên phải và trái của đối tượng
name name Chỉ định tên của đối tượng
standby text Không hỗ trợ trong HTML5.
Chỉ định một văn bản để hiển thị trong khi đối tượng được tải
type media_type Chỉ định kiểu media của dữ liệu trong thuộc tính data
usemap #mapname Chỉ định tên của một bản đồ hình ảnh phía máy khách sẽ được sử dụng với các đối tượng
vspace pixels Khôgn hỗ trợ trong HTML5.
Chỉ định khoảng trắng (whitespace) trên đầu và cuối của đối tượng
width pixels Chỉ định chiều rộng của đối tượng

Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị đối tượng <object> với các giá trị mặc định sau:

object:focus {
outline: none;
}

Comments are closed.

Back to Top