Categories HTML

Thẻ font trong HTML

Ví dụ

Chỉ định kích cỡ font, kiểu font và màu sắc của văn bản:

<font size="3" color="red">Đây là văn bản có màu đỏ, cỡ chữ là 3!</font>
<font size="2" color="blue">Đây là văn bản màu xanh, cỡ chữ là 2!</font>
<font face="verdana" color="green">Đây là văn bản có font là verdana và cỡ chữ màu xanh</font>

Kết quả:
Đây là văn bản có màu đỏ, cỡ chữ là 3!
Đây là văn bản màu xanh, cỡ chữ là 2!
Đây là văn bản có font là verdana và cỡ chữ màu xanh

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <font> không được hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng CSS để thay thế.

Thẻ <font> chỉ định kiểu font, kích cỡ font, và màu sắc của văn bản.

Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera
<font>

Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Thẻ <font> không được hỗ trợ trong HTML5.

Các thuộc tính tuỳ chọn

Thuộc tính Giá trị Mô tả
color rgb(x,x,x)
#xxxxxx
tên màu sắc
Không hỗ trợ trong HTML5.
Chỉ định màu sắc của văn bản
face font_family Không hỗ trợ trong HTML5. 
Chỉ định kiểu font
size số Không hỗ trợ trong HTML5.
Chỉ định kích cỡ của văn bản
Back to Top