Categories PHP-MySQL

Quy trình phát triển ứng dụng web bằng PHP

Các ứng dụng web bằng PHP có một số đặc điểm sau:

 • Thường phức tạp
 • Thường có nhiều trang (nhiều code) / vì phức tạp nên thế
 • Thường có nhiều người làm (hoặc/và làm vào các giai đoạn khác nhau)
 • Thường được bổ sung tính năng hoặc/và loại bỏ bớt tính năng
 • Thường xuyên được sửa chữa để tối ưu

Điều này dễ gây nhầm lẫn, bối rối, tốn thời gian và bực mình. Cách khắc phục:

 • Xác định rõ ràng mục tiêu của trang
 • Xác định đối tượng phục vụ
 • Xác định giao diện của trang
 • Có bảng mô tả đầy đủ các chức năng có thể có
 • Mỗi trang có một chức năng / Phân tán chức năng, chia để trị
 • Những đoạn chú thích rất quan trọng, giúp người khác hoặc chính mình có thể đọc được
 • Chú thích bao gồm chú thích đầu trang, mô tả chức năng của trang
 • Chú thích các đoạn code khó
 • Chú thích các thay đổi lớn
 • Mô tả trường dữ liệu ở trang Index
 • Các chức năng giống nhau nên dùng cùng một kiểu code
 • Code nên ngắn gọn vào thẳng vấn đề

Comments are closed.

Back to Top