Categories PHP-MySQL

2 cách chú thích trong PHP

Trong bất cứ ngôn ngữ nào dù đơn giản như HTML hay CSS cho đến phức tạp hơn chút xíu như PHP thì việc chú thích là điều không thể thiếu. Có chú thích các dòng code của bạn dễ hiểu hơn, dễ kiểm soát, dễ khắc phục lỗi cũng như tiện cho việc kế thừa hoặc làm việc nhóm.

Các đoạn chú thích sẽ được máy bỏ qua, không động đến gì cả, bạn có thể viết Tiếng Việt ở những đoạn này nếu muốn. Thường thì chú thích sẽ bị – để mờ hơn như thế này –  những dòng code trong các chương trình hỗ trợ gõ code PHP – điều này cũng đúng trong hầu hết các ngôn ngữ và phần mềm khác.

Chú thích trong PHP có 2 kiểu:

  • Kiểu thứ nhất là chú thích dòng, với 2 dấu gạch chéo như thế này: // – ưu điểm là đơn giản, nhanh – nhưng bạn chỉ chú thích được duy nhất 1 dòng. Để chú thích nhiều dòng bạn phải dùng kiểu thứ hai gọi là chú thích khối.
  • Kiểu thứ hai là chú thích khối, bạn có thể để đoạn chú thích trên nhiều dòng bằng cách đưa nó vào cặp thẻ /* và */

Dưới đây là những ví dụ cụ thể hơn:

  • Chú thích dòng: 
<?php
 
// In ra thông tin tuổi

echo $tuoi;
 
?>

  • Chú thích khối:
<?php
 
/*
In ra đầy đủ thông tin gồm tuổi, tên và giới tính.
Không cần in ra thông tin quê quán và điện thoại.
Thẻ <br/> dùng để ngắt dòng.
*/
 
echo $tuoi<br/>;
echo $ten<br/>;
echo $gioi<br/>;
 
?>

Comments are closed.

Back to Top