Categories PHP-MySQL

Cải tiến thêm hàm PHP phát hiện lỗi chính tả tiếng Việt (v1.2 Plus)

Hàm PHP này tận dụng triệt để mô hình nguyên âm và phụ âm của tiếng Việt để kiểm tra lỗi chính tả:

1 ký tự:

 • Nếu từ đó chỉ có một ký tự, nó buộc phải thuộc về bộ nguyên âm đơn, vì phụ âm đơn không tạo thành từ có nghĩa.

2 ký tự:

 • Từ đó có thể thuộc về bộ nguyên âm đôi;
 • Ký tự đầu là phụ âm, ký tự sau là nguyên âm;
 • Ký tự đầu là nguyên âm, ký tự sau là phụ âm;

3 ký tự:

 • Cả cụm từ thuộc về bộ nguyên âm ba;
 • Ký tự đầu là phụ âm, 2 ký tự sau là nguyên âm đôi;
 • Ký tự đầu là phụ âm + ký tự nguyên âm đơn + phụ âm đơn;
 • Ký tự đầu là nguyên âm + 2 ký tự sau là phụ âm đôi;
 • 2 ký tự đầu tạo thành nguyên âm đôi + ký tự cuối là phụ âm;

Và cứ tiếp tục như vậy cho đến từ có 6 ký tự. Từ tiếng Việt hợp lệ có trên 6 ký tự, chỉ có từ nghiêng nên chúng ta không cần tạo hàm check kiểu này cho từ trên 6 ký tự.

Trong phần chú thích hàm trong mã sẽ giải thích kỹ hơn, bao gồm cả các điều kiện liên quan đến chuyện một nguyên âm đôi hay ba nào đó không được phép có âm cuối, hay nguyên âm đôi nào đó bắt buộc phải có âm cuối…

So với phiên bản trước, hàm này cải thiện thêm khoảng 20% độ chính xác. Phiên bản trước không phát hiện được một số lỗi sai chính tả, vì mô hình bắt lỗi của nó không chặt như trong phương pháp bên dưới. Hàm cải tiến này chia cụ thể theo số lượng từ của từng từ, rồi so khớp với mô hình chính xác nguyên âm + phụ âm.

Hàm này cần có các require sau trên cùng file để chạy:

Ứng dụng thực tế: hàm kiểm tra lỗi chính tả này giúp tôi loại bỏ các tên sai chính tả ở dữ liệu đầu vào họ tên người, giúp kết quả thống kê chính xác hơn. Ví dụ các thống kê như 100 họ phổ biến ở Việt Nam, các tên nam phổ biến, v.v… đều sử dụng hàm này.


Mã hoàn chỉnh

<?php

/* 
 * PHP functions to check Vietnamese spelling plus v1.2
 * MIT License
 * Nguyen Duc Anh - freehost.page
 */


//==============================================================================
function vn_spell_one_char($str) { // kiểm tra từ có một ký tự
  $rs = 0; // giả định ban đầu là sai chính tả
  
  // với từ chỉ có một từ thì để nó có nghĩa, nó phải thuộc về bộ nguyên âm một từ
  // phải khác ă và â, những nguyên âm cần có âm cuối
  if (in_array($str, vna_vowel_lett()) && $str != "ă" && $str != "â") { // nó buộc phải thuộc về bộ nguyên âm đơn
    $rs = 1;
  }

return $rs;  
}


//==============================================================================
function vn_spell_two_chars($str) { // kiểm tra từ có 2 ký tự
  $rs = 0;
  
  // nếu nó thuộc về mảng nguyên âm đôi, nó được xem là đúng chính tả && nó cần không được thuộc về mảng nguyên âm đôi cần âm cuối
  if (in_array($str, vna_diphthongs()) && !in_array($str, vna_final_csnt_req2()) && !in_array($str, vna_final_voc_req2())) { // nó có thể thuộc về bộ nguyên âm đôi
    $rs = 1;
  }
  
  // các trường hợp gồm một nguyên âm và một phụ âm
  $flett = mb_substr($str, 0, 1, 'UTF-8'); // lấy ký tự đầu tiên
  $slett = mb_substr($str, 1, 1, 'UTF-8'); // lấy ký tự thứ hai
  
  // một phụ âm đầu và một nguyên âm cuối, tất cả chỉ có một ký tự
  // vna_first_csnt1() là mảng phụ âm đầu hợp lệ && vna_vowel_lett() là mảng nguyên âm có một ký tự
  // phải khác ă và â vì những nguyên âm đơn này buộc phải có thêm âm cuối
  if (in_array($flett, vna_first_csnt1()) && in_array($slett, vna_vowel_lett()) && $slett != "ă" && $slett != "â") {
    $rs = 1;
  }
  
  // một nguyên âm đầu và một phụ âm cuối, tất cả chỉ có một ký tự
  // vna_vowel_lett() nguyên âm một ký tự && vna_last_csnt1() phụ âm cuối một ký tự hợp lệ
  if (in_array($flett, vna_vowel_lett()) && in_array($slett, vna_last_csnt1())) {
    $rs = 1;
  }

return $rs;  
}


//==============================================================================
function vn_spell_three_chars($str) { // kiểm tra từ có 3 ký tự
  $rs = 0;
  
  // nếu nó thuộc về mảng nguyên âm ba nó được xem là đúng chính tả & khác uyê cần phụ âm cuối
  if (in_array($str, vna_triphthongs()) && $str != "uyê") { // nó có thể thuộc về bộ nguyên âm ba
    $rs = 1;
  }
  
  // các trường hợp khác gồm phụ âm và nguyên âm
  $flett = mb_substr($str, 0, 1, 'UTF-8'); // lấy ký tự đầu tiên
  $lslett = mb_substr($str, 1, 2, 'UTF-8'); // lấy 2 ký tự cuối
  
  $slett = mb_substr($str, 1, 1, 'UTF-8'); // lấy ký tự thứ hai
  
  $fslett = mb_substr($str, 0, 2, 'UTF-8'); // lấy 2 ký tự đầu tiên
  $llett = mb_substr($str, 2, 1, 'UTF-8'); // lấy ký tự cuối cùng
  
  
  // phụ âm đầu 1 ký tự, nguyên âm sau 2 ký tự
  // vna_first_csnt1() phụ âm đầu một ký tự được phép && vna_diphthongs() nguyên âm 2 ký tự && vna_final_voc_req2(), vna_final_csnt_req2() không thuộc về mảng nguyên âm đôi cần có phụ âm cuối
  if (in_array($flett, vna_first_csnt1()) && in_array($lslett, vna_diphthongs()) && !in_array($str, vna_final_csnt_req2()) && !in_array($str, vna_final_voc_req2())) {
    $rs = 1;
  }
  
  // phụ âm đầu 2 ký tự, nguyên âm sau 1 ký tự
  // vna_first_csnt2() phụ âm đầu 2 ký tự hợp lệ && vna_vowel_lett() nguyên âm một ký tự && nguyên âm đơn phải khác ă và â, cái cần âm cuối
  if (in_array($fslett, vna_first_csnt2()) && in_array($llett, vna_vowel_lett()) && $llett != "ă" && $llett != "â") {
    $rs = 1;
  }
  
  // nguyên âm đầu 1 ký tự, phụ âm sau 2 ký tự
  // vna_vowel_lett() mảng nguyên âm một ký tự && vna_last_csnt2() mảng phụ âm 2 ký tự hợp lệ
  if (in_array($flett, vna_vowel_lett()) && in_array($lslett, vna_last_csnt2())) {
    $rs = 1;
  }
  
  // nguyên âm đầu 2 ký tự, phụ âm sau 1 ký tự
  // vna_diphthongs() nguyên âm đầu 2 ký tự & vna_last_csnt1() phụ âm cuối 1 ký tự hợp lệ && vna_no_sound_end2() không thuộc về mảng nguyên âm đôi không được có âm cuối
  if (in_array($fslett, vna_diphthongs()) && in_array($llett, vna_last_csnt1()) && !in_array($fslett, vna_no_sound_end2())) {
    $rs = 1;
  }
  
  // phụ âm đầu 1 ký tự, nguyên âm giữa 1 ký tự, phụ âm cuối 1 ký tự
  // vna_first_csnt1() phụ âm đầu 1 ký tự hợp lệ, vna_vowel_lett() nguyên âm 1 ký tự, vna_last_csnt1() phụ âm một ký tự hợp lệ
  if (in_array($flett, vna_first_csnt1()) && in_array($slett, vna_vowel_lett()) && in_array($llett, vna_last_csnt1())) {
    $rs = 1;
  }
  
return $rs;  
}  


//==============================================================================
function vn_spell_four_chars($str) { // kiểm tra từ có 4 ký tự
  $rs = 0;
  
  $fslett = mb_substr($str, 0, 2, 'UTF-8'); // lấy 2 ký tự đầu tiên
  $lslett = mb_substr($str, 2, 2, 'UTF-8'); // lấy 2 ký tự cuối cùng

  $flett = mb_substr($str, 0, 1, 'UTF-8'); // lấy 1 ký tự đầu tiên
  $slett = mb_substr($str, 1, 1, 'UTF-8'); // lấy 1 ký tự thứ hai 
  $tlett = mb_substr($str, 2, 1, 'UTF-8'); // lấy 1 ký tự thứ ba
  
  $stlett = mb_substr($str, 1, 2, 'UTF-8'); // lấy 2 ký tự ở giữa 
  
  $ftlett = mb_substr($str, 0, 3, 'UTF-8'); // lấy 3 ký tự đầu tiên
  $ltlett = mb_substr($str, 1, 3, 'UTF-8'); // lấy 3 ký tự cuối cùng
  $llett = mb_substr($str, 3, 1, 'UTF-8'); // lấy 1 ký tự cuối cùng
  
  // nguyên âm đầu 1 ký tự, phụ âm cuối 3 ký tự // không có trường hợp này
  // vì không có phụ âm cuối 3 ký tự
  
  // nguyên âm đầu 2 ký tự, phụ âm cuối 2 ký tự
  // nguyên âm 2 ký tự vna_diphthongs() && phụ âm cuối 2 ký tự vna_last_csnt2() && không thuộc vna_no_sound_end2() các là các nguyên âm đôi không được phép có ký tự cuối
  if (in_array($fslett, vna_diphthongs()) && in_array($lslett, vna_last_csnt2()) && !in_array($fslett, vna_no_sound_end2())) {
    $rs = 1;
  }
  
  // nguyên âm đầu 3 ký tự, phụ âm cuối 1 ký tự
  // nguyên âm 3 ký tự vna_triphthongs() && phụ âm cuối 1 ký tự vna_last_csnt1() && không thuộc mảng nguyên âm 3 không được phép có ký tự ở cuối 
  if (in_array($ftlett, vna_triphthongs()) && in_array($llett, vna_last_csnt1()) && !in_array($ftlett, vna_no_sound_end3())) {
    $rs = 1;
  }   
  
  //phụ âm đầu 1 ký tự, nguyên âm giữa 2 ký tự, phụ âm cuối 1 ký tự
  // vna_first_csnt1() phụ âm đầu 1 ký tự hợp lệ && vna_diphthongs() nguyên âm 2 ký tự && không thuộc vna_no_sound_end2() mảng nguyên âm đôi không được phép có ký tự cuối
  // vna_last_csnt1() mảng phụ âm cuối 1 ký tự hợp lệ
  if (in_array($flett, vna_first_csnt1()) && in_array($stlett, vna_diphthongs()) && !in_array($stlett, vna_no_sound_end2()) && in_array($llett, vna_last_csnt1())) {
    $rs = 1;
  }
  
  // phụ âm đầu 1 ký tự, nguyên âm cuối 3 ký tự
  // vna_first_csnt1() phụ âm đầu 1 ký tự hợp lệ && vna_triphthongs() mảng nguyên âm 3 ký tự && khác nguyên âm ba cần phụ âm cuối
  if (in_array($flett, vna_first_csnt1()) && in_array($ltlett, vna_triphthongs()) && $ltlett != "uyê") {
    $rs = 1;
  }  
  
  // phụ âm đầu 1 ký tự, nguyên âm giữa 1 ký tự, phụ âm cuối 2 ký tự
  // vna_first_csnt1() phụ âm 1 kt hợp lệ && vna_vowel_lett() mảng nguyên âm 1 kt && vna_last_csnt2 phụ âm cuối 2 ký tự hợp lệ
  if (in_array($flett, vna_first_csnt1()) && in_array($slett, vna_vowel_lett()) && in_array($lslett, vna_last_csnt2())) {
    $rs = 1;
  }
  
  //phụ âm đầu 2 ký tự, nguyên âm cuối 2 ký tự
  // vna_first_csnt2() phụ âm đầu 2 ký tự hợp lệ && vna_diphthongs() nguyên âm đôi, 
  // vna_final_csnt_req2() và vna_final_voc_req2() là mảng các nguyên âm đôi cần âm cuối
  if (in_array($fslett, vna_first_csnt2()) && in_array($lslett, vna_diphthongs()) && !in_array($str, vna_final_csnt_req2()) && !in_array($str, vna_final_voc_req2())) {
    $rs = 1;
  }
  
  // phụ âm đầu 2 ký tự, nguyên âm giữa 1 ký tự, phụ âm cuối 1 ký tự
  // vna_first_csnt2() mảng phụ âm đôi hợp lệ && vna_vowel_lett() mảng nguyên âm 1 ký tự && vna_last_csnt1() phụ âm cuối 1 ký tự 
  if (in_array($fslett, vna_first_csnt2()) && in_array($tlett, vna_vowel_lett()) && in_array($llett, vna_last_csnt1())) {
    $rs = 1;
  }  
  
  //phụ âm đầu 3 ký tự, nguyên âm cuối 1 ký tự
  // vna_first_csnt3() phụ âm đầu 3 ký tự hợp lệ && vna_vowel_lett() nguyên âm một ký tự
  // phụ âm đầu 3 ký tự chỉ có trường hợp ngh
  // nguyên âm đơn cuối cần khác ă và â vì trường hợp này cần âm cuối
   if ($ftlett == "ngh" && in_array($llett, vna_vowel_lett()) && $llett != "ă" && $llett != "â") {
    $rs = 1;
  }   

return $rs;  
} 


//==============================================================================
function vn_spell_five_chars($str) { // kiểm tra từ có 5 ký tự
  $rs = 0;
  $lett01 = mb_substr($str, 0, 1, 'UTF-8'); // lấy 1 ký tự đầu tiên
  $lett02 = mb_substr($str, 0, 2, 'UTF-8'); // lấy 2 ký tự đầu tiên
  
  $lett12 = mb_substr($str, 1, 2, 'UTF-8'); // lấy 2 ký tự sau ký tự đầu tiên
  $lett13 = mb_substr($str, 1, 3, 'UTF-8'); // lấy 3 ký tự sau ký tự đầu tiên
  $lett22 = mb_substr($str, 2, 2, 'UTF-8'); // lấy 2 ký tự sau 2 ký tự đầu tiên  
  
  $lett03 = mb_substr($str, 0, 3, 'UTF-8'); // lấy 3 ký tự đầu tiên
  
  $lett21 = mb_substr($str, 2, 1, 'UTF-8'); // lấy 1 ký tự thứ ba 

  $lett41 = mb_substr($str, 4, 1, 'UTF-8'); // lấy 1 ký tự cuối cùng
  $lett31 = mb_substr($str, 3, 1, 'UTF-8'); // lấy 1 ký tự ngay trước ký tự cuối cùng
  $lett32 = mb_substr($str, 3, 2, 'UTF-8'); // lấy 2 ký tự cuối cùng
  $lett23 = mb_substr($str, 2, 3, 'UTF-8'); // lấy 3 ký tự cuối cùng
  
  // 1 nguyên âm đầu, 4 phụ âm cuối, không có trường hợp này------------------
  // 1 nguyên âm đầu, 3 phụ âm cuối, 1 nguyên âm cuối không có trường hợp này----
  // nguyên âm đầu 2 ký tự, phụ âm cuối 3 ký tự, không có trường hợp này------
  
  // nguyên âm đầu 3 ký tự, phụ âm cuối 2 ký tự
  // vna_triphthongs() mảng nguyên âm 3 ký tự, vna_last_csnt2() mảng phụ âm cuối 2 ký tự, vna_no_sound_end3() mảng các nguyên âm 3 không được phép có âm cuối 
  if (in_array($lett03, vna_triphthongs()) && in_array($lett32, vna_last_csnt2()) && !in_array($lett03, vna_no_sound_end3())) {
    $rs = 1;
  } 
  
  // nguyên âm đầu 4 ký tự, phụ âm cuối 1 ký tự, không có trường hợp này------
  // nguyên âm đầu 5 ký tự, không có trường hợp này---------------------------
  // phụ âm đầu 1 ký tự, nguyên âm cuối 4 ký tự, không có trường hợp này------
  
  // phụ âm đầu 1 ký tự, nguyên âm tiếp theo 3 ký tự, phụ âm cuối 1 ký tự
  // vna_first_csnt1() mảng phụ âm đầu 1 ký tự, vna_triphthongs() mảng nguyên âm 3 ký tự, vna_last_csnt1() mảng phụ âm cuối 1 ký tự
  // vna_no_sound_end3() mảng nguyên âm 3 không được phép có âm cuối
  if (in_array($lett01, vna_first_csnt1()) && in_array($lett13, vna_triphthongs()) && in_array($lett41, vna_last_csnt1()) && !in_array($lett13, vna_no_sound_end3())) {
    $rs = 1;
  } 
  
  // phụ âm đầu 1 ký tự, nguyên âm tiếp theo 2 ký tự, phụ âm cuối 2 ký tự 
  // vna_first_csnt1() mảng phụ âm đầu 1 ký tự, vna_diphthongs() mảng nguyên âm 2 ký tự, vna_last_csnt2() mảng phụ âm cuối 2 ký tự
  // vna_no_sound_end2() mảng nguyên âm 2 ký tự không được phép có âm cuối
  if (in_array($lett01, vna_first_csnt1()) && in_array($lett12, vna_diphthongs()) && in_array($lett32, vna_last_csnt2()) && !in_array($lett12, vna_no_sound_end2())) {
    $rs = 1;
  } 
  
  // phụ âm đầu 1 ký tự, nguyên âm tiếp theo 1 ký tự, phụ âm cuối 3 ký tự, trường hợp này không tồn tại------------
  
  // phụ âm đầu 2 ký tự, nguyên âm tiếp theo 3 ký tự
  // vna_first_csnt2() mảng phụ âm đầu 2 ký tự, vna_triphthongs() mảng nguyên âm 3 ký tự, khác uyê vì đây là nguyên âm 3 cần phụ âm cuối
  if (in_array($lett02, vna_first_csnt2()) && in_array($lett23, vna_triphthongs()) && $lett23 != "uyê") {
    $rs = 1;
  } 
  
  // phụ âm đầu 2 ký tự, nguyên âm tiếp theo 2 ký tự, phụ âm cuối 1 ký tự
  // vna_first_csnt2() mảng phụ âm đầu 2 ký tự, vna_diphthongs() mảng nguyên âm 2 ký tự, vna_last_csnt1() phụ âm cuối 1 ký tự
  // vna_no_sound_end2() mảng nguyên âm không được phép có âm cuối
  if (in_array($lett02, vna_first_csnt2()) && in_array($lett22, vna_diphthongs()) && in_array($lett41, vna_last_csnt1()) && !in_array($lett22, vna_no_sound_end2())) {
    $rs = 1;
  } 
  
  // phụ âm đầu 2 ký tự, nguyên âm tiếp theo 1 ký tự, phụ âm cuối 2 ký tự
  // vna_first_csnt2() phụ âm đầu 2 ký tự, vna_vowel_lett() nguyên âm 1 ký tự, vna_last_csnt2() phụ âm cuối 2 ký tự 
  if (in_array($lett02, vna_first_csnt2()) && in_array($lett21, vna_vowel_lett()) && in_array($lett32, vna_last_csnt2())) {
    $rs = 1;
  }   

  // phụ âm đầu 3 ký tự, nguyên âm tiếp theo 2 ký tự
  // vna_first_csnt3() phụ âm đầu 3 ký tự (chỉ có mỗi ngh), vna_diphthongs() nguyên âm 2 ký tự
  // vna_final_csnt_req2() và vna_final_voc_req2() là các nguyên âm đôi cần âm cuối
  if ($lett03 == "ngh" && in_array($lett32, vna_diphthongs()) && !in_array($lett32, vna_final_csnt_req2()) && !in_array($lett32, vna_final_voc_req2())) {
    $rs = 1;
  } 
  
  // phụ âm đầu 3 ký tự, nguyên âm tiếp theo 1 ký tự, phụ âm cuối 1 ký tự
  // phụ âm đầu 3 ký tự chỉ có mỗi trường hợp ngh, vna_vowel_lett() nguyên âm một ký tự
  // vna_last_csnt1() phụ âm cuối 1 ký tự
  if ($lett03 == "ngh" && in_array($lett31, vna_vowel_lett()) && in_array($lett41, vna_last_csnt1())) {
    $rs = 1;
  }   
  
return $rs;  
} 


//==============================================================================
function vn_spell_six_chars($str) { // kiểm tra từ có 6 ký tự
  $rs = 0;
  
  $lett01 = mb_substr($str, 0, 1, 'UTF-8'); // lấy 1 ký tự đầu tiên
  $lett02 = mb_substr($str, 0, 2, 'UTF-8'); // lấy 2 ký tự đầu tiên
  
  $lett13 = mb_substr($str, 1, 3, 'UTF-8'); // lấy 3 ký tự sau ký tự đầu tiên
  $lett22 = mb_substr($str, 2, 2, 'UTF-8'); // lấy 2 ký tự sau 2 ký tự đầu tiên
  $lett32 = mb_substr($str, 3, 2, 'UTF-8'); // lấy 2 ký tự sau 3 ký tự đầu tiên  
  $lett23 = mb_substr($str, 2, 3, 'UTF-8'); // lấy 3 ký tự sau 2 ký tự đầu tiên 
      
  $lett03 = mb_substr($str, 0, 3, 'UTF-8'); // lấy 3 ký tự đầu tiên
  $lett31 = mb_substr($str, 3, 1, 'UTF-8'); // lấy 1 ký tự sau 3 ký tự đầu

  $lett51 = mb_substr($str, 5, 1, 'UTF-8'); // lấy 1 ký tự cuối cùng
  $lett42 = mb_substr($str, 4, 2, 'UTF-8'); // lấy 2 ký tự cuối cùng
  $lett33 = mb_substr($str, 3, 3, 'UTF-8'); // lấy 3 ký tự cuối cùng
   
  // nguyên âm đầu 1 ký tự, phụ âm cuối 5 ký tự, không có trường hợp này------------------
  // nguyên âm đầu 1 ký tự, phụ âm cuối 4 ký tự, nguyên âm cuối 1 ký tự, không có trường hợp này-----
  // nguyên âm đầu 2 ký tự, phụ âm cuối 4 ký tự, không có trường hợp này------
  // nguyên âm đầu 3 ký tự, phụ âm cuối 3 ký tự, không có trường hợp này------
  // nguyên âm đầu 5 ký tự, phụ âm cuối 1 ký tự, không có trường hợp này------
  // nguyên âm đầu 6 ký tự, không có trường hợp này---------------------------
  
  // phụ âm đầu 1 ký tự, nguyên âm cuối 5 ký tự, không có trường hợp này------
  
  // phụ âm đầu 1 ký tự, nguyên âm tiếp theo 3 ký tự, phụ âm cuối 2 ký tự
  // vna_first_csnt1() phụ âm đầu 1 ký tự, vna_triphthongs() nguyên âm 3 ký tự, vna_last_csnt2() phụ âm cuối 2 ký tự
  // vna_no_sound_end3() nguyên âm 3 ký tự không được phép có âm cuối
  if (in_array($lett01, vna_first_csnt1()) && in_array($lett13, vna_triphthongs()) && in_array($lett42, vna_last_csnt2()) && !in_array($lett13, vna_no_sound_end3())) {
    $rs = 1;
  } 
  // phụ âm đầu 1 ký tự, nguyên âm tiếp theo 2 ký tự, phụ âm cuối 3 ký tự, trường hợp này không tồn tại----- 
  // phụ âm đầu 1 ký tự, nguyên âm tiếp theo 1 ký tự, phụ âm cuối 4 ký tự, không có trường hợp này----
  
  // phụ âm đầu 2 ký tự, nguyên âm tiếp theo 4 ký tự, không có trường hợp này--------
  
  // phụ âm đầu 2 ký tự, nguyên âm tiếp theo 3 ký tự, phụ âm cuối 1 ký tự
  // vna_first_csnt2() phụ âm 2 ký tự, vna_triphthongs() nguyên âm 3 ký tự, vna_last_csnt1() phụ âm cuối 1 ký tự
  // vna_no_sound_end3() mảng nguyên âm 3 không được phép có ký tự ở cuối
  if (in_array($lett02, vna_first_csnt2()) && in_array($lett23, vna_triphthongs()) && in_array($lett51, vna_last_csnt1()) && !in_array($lett23, vna_no_sound_end3())) {
    $rs = 1;
  }   
  
  // phụ âm đầu 2 ký tự, nguyên âm tiếp theo 2 ký tự, phụ âm cuối 2 ký tự
  // vna_first_csnt2() phụ âm đầu 2 ký tự, vna_diphthongs() nguyên âm 2 ký tự, vna_last_csnt2() phụ âm cuối 2 ký tự
  // vna_no_sound_end2() mảng nguyên âm đôi không được phép có âm cuối
  if (in_array($lett02, vna_first_csnt2()) && in_array($lett22, vna_diphthongs()) && in_array($lett42, vna_last_csnt2()) && !in_array($lett22, vna_no_sound_end2())) {
    $rs = 1;
  } 
  
  // phụ âm đầu 2 ký tự, nguyên âm tiếp theo 1 ký tự, phụ âm cuối 3 ký tự, không có trường hợp này----

  // phụ âm đầu 3 ký tự, nguyên âm tiếp theo 3 ký tự
  // phụ âm đầu 3 ký tự chỉ có ngh, vna_triphthongs() mảng nguyên âm 3 ký tự
  if ($lett03 == "ngh" && in_array($lett33, vna_triphthongs())) {
    $rs = 1;
  } 
  
  // phụ âm đầu 3 ký tự, nguyên âm tiếp theo 2 ký tự, phụ âm cuối 1 ký tự
  // vna_diphthongs() mảng nguyên âm 2 ký tự, vna_last_csnt1() phụ âm cuối 1 ký tự
  // vna_no_sound_end2() mảng các nguyên âm đôi không được có âm cuối
  if ($lett03 == "ngh" && in_array($lett32, vna_diphthongs()) && in_array($lett51, vna_last_csnt1()) && !in_array($lett22, vna_no_sound_end2())) {
    $rs = 1;
  }
  
  // phụ âm đầu 3 ký tự, nguyên âm tiếp theo 1 ký tự, phụ âm cuối 2 ký tự
  // vna_vowel_lett() mảng nguyên âm một ký tự, vna_last_csnt2() mảng phụ âm 2 ký tự
  if ($lett03 == "ngh" && in_array($lett31, vna_vowel_lett()) && in_array($lett42, vna_last_csnt2())) {
    $rs = 1;
  }

return $rs;  
}


// chỉ áp dụng với một từ, kiểm tra chính tả
function vn_spell_chr_small($str) {
  $rs = 1; // ban đầu cho là đúng chính tả
  $str2 = vn_low_rmv($str); // xóa khoảng trắng dư thừa, chuyển thành ký tự thường
  $str3 = vn_remove_accents($str); // xóa dấu
  $count_char = vn_num_char($str3); // số lượng ký tự
  
  // không được có ký tự nước ngoài
  if (vn_foreign_check_low($str2)) {$rs = 0;}
  
  // từ tiếng Việt có nhiều chữ cái nhất là nghiêng với 7 chữ cái
  // các từ đúng chính tả chỉ có 6 chữ cái trở xuống
  if ($rs == 1) { // để nó đỡ phải thực hiện kiểm tra quá nhiều
    if (($str2 != "nghiêng") && (vn_num_char($str2) > 6)) {$rs = 0;}
  }
  
  // số lượng từ có dấu không được lớn hơn 1
  if ($rs == 1) { // để nó đỡ phải thực hiện kiểm tra quá nhiều
    if(vn_num_acc_char($str2) > 1) {$rs = 0;}
  }
  
  // tối đa 3 nguyên âm, tối thiểu 1 nguyên âm và các nguyên âm cần phải đứng cạnh nhau
  if ($rs == 1) { // để nó đỡ phải thực hiện kiểm tra quá nhiều
    if (vn_vowel_next_other($str2) == 0){$rs = 0;}
  }
  
  // nếu từ có một ký tự
  if ($count_char == 1) {
    if (vn_spell_one_char($str3)==0) {$rs = 0;}
  }
  
  // nếu từ có hai ký tự
  if ($count_char == 2) {
    if (vn_spell_two_chars($str3)==0) {$rs = 0;}
  }  
  
  // nếu từ có ba ký tự
  if ($count_char == 3) {
    if (vn_spell_three_chars($str3)==0) {$rs = 0;}
  }
  
  // nếu từ có bốn ký tự
  if ($count_char == 4) {
    if (vn_spell_four_chars($str3)==0) {$rs = 0;}
  } 
  
  // nếu từ có năm ký tự
  if ($count_char == 5) {
    if (vn_spell_five_chars($str3)==0) {$rs = 0;}
  }
  
  // nếu từ có sáu ký tự
  if ($count_char == 6) {
    if (vn_spell_six_chars($str3)==0) {$rs = 0;}
  }   
  
return $rs;  
}


// thiết kế kiểm tra chính tả cho một cụm nhiều từ
function vn_spell_chr_big($str) {
  $rs = 1; // gán cho đúng chính tả lúc ban đầu 
  $str2 = vn_rmv_wsp($str); // xóa bỏ khoảng trắng dư thừa
  $words = mb_split(' ', $str2); // tách từ
  
  foreach ($words as $word) {
    if ($word!=NULL){
      if (vn_spell_chr_small($word) == 0) {$rs = 0; break;}
    }  
  }

return $rs; 
}
Back to Top