Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL với PHP để chạy thử tại Localhost

Dưới đây là code mẫu để kết nối cơ sở dữ liệu (database) với PHP để chạy thử tại Localhost:

<?php
$dsn = 'mysql:host=localhost;dbname=ten_co_so_du_lieu';
$username = 'root';
$password = '';
$db = new PDO($dsn, $username, $password);
?>

Giải thích:

  • mysql:host=localhost: Chỉ ra địa chỉ host của dữ liệu MySQL. Vì bạn đang chạy thử trên máy tính cá nhân nên bạn để là localhost, trong trường hợp chạy trên hosting mà bạn thuê thì phải đổi tên tương ứng.
  • dbname=ten_co_so_du_lieu: Bạn điền tên của cơ sở dữ liệu bạn muốn kết nối.
  • username để là rootpass để là rỗng. Lưu ý là vì bạn đang chạy thử trên localhost nên không cần bảo mật thì pass mới để rỗng. Khi chạy trên hosting thì bạn không được phép để pass rỗng – vì nếu để rỗng người khác có thể xâm nhập CSDL.
  • $db = new PDO($dsn, $username, $password): Đây là code tạo PDO (PHP Data Objects) – PHP 5.0 trở lên đều có hỗ trợ.

Viết một bình luận