Cách tạo bảng trong MySQL bằng phpMyAdmin

Để tạo bảng trong MySQL, trước tiên ta phải có Cơ Sở Dữ Liệu (CSDL). Bạn gõ tên CSDL vào phần Creat new database, nhớ để utf8_general_ci để CSDL có thể lưu được tiếng Việt, cuối cùng nhấn Create. Tiếp theo bạn sẽ thấy thông báo là CSDL có tên mltc đã được tạo nhưng không có bảng nào bên trong (No tables found in database). Nhìn sang bên phải sẽ thấy nơi để tạo Bảng ( Create new table on database ): Trong trường Name bạn gõ tên của bảng, trong ví dụ này tên của bảng là sanpham, ở trường Number of fields chính là số …

Đọc thêm

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL với PHP để chạy thử tại Localhost

Dưới đây là code mẫu để kết nối cơ sở dữ liệu (database) với PHP để chạy thử tại Localhost: Giải thích: mysql:host=localhost: Chỉ ra địa chỉ host của dữ liệu MySQL. Vì bạn đang chạy thử trên máy tính cá nhân nên bạn để là localhost, trong trường hợp chạy trên hosting mà bạn thuê thì phải đổi tên tương ứng. dbname=ten_co_so_du_lieu: Bạn điền tên của cơ sở dữ liệu bạn muốn kết nối. username để là root và pass để là rỗng. Lưu ý là vì bạn đang chạy thử trên localhost nên không cần bảo mật thì …

Đọc thêm