Hàm PHP viết hoa ký tự đầu tiên của từ đơn hoặc cụm từ

Hàm này như tiêu đề, dùng để chuyển ký tự đầu tiên của một từ thành dạng in hoa, nó như sau:

// Viết hoa ký tự đầu tiên của từ đơn
function vn_mb_ucfirst($str) {
  $fc = mb_strtoupper(mb_substr($str, 0, 1));
  return $fc.mb_substr($str, 1);
}

// Viết hoa ký tự đầu tiên của cụm từ
function vn_mb_ucfirst_str($str) {
  $str2 = vn_rmv_wsp($str); // xóa khoảng trắng dư thừa
  $word = mb_split(' ', $str2); // tách chuỗi
  $num = count($word); // so tu
  $rs = "";
  
  for ($i=0; $i<$num; $i++) {
    $rs .= ' '.vn_mb_ucfirst($word[$i]);
  }

return $rs;  
}

Ví dụ 1:

echo vn_mb_ucfirst("nguyễn");

// Kết quả: Nguyễn

Ví dụ 2:

echo vn_mb_ucfirst_str("nguyễn đức anh");

// Kết quả: Nguyễn Đức Anh