Categories HTML

Thẻ th trong HTML

Ví dụ

Một bảng HTML đơn giản với các ô tiêu đề cùng các ô dữ liệu:

<table>
<tr>
<th>Tháng</th>
<th>Số tiền kiếm đước</th>
</tr>
<tr>
<td>Tháng 1</td>
<td>5 triệu đồng</td>
</tr>
</table>

Kết quả:

Tháng Số tiền kiếm đước
Tháng 1 5 triệu đồng

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <th> định nghĩa tiêu đề của các cột trong bảng của HTML.

Một bảng HTML có hai kiểu ô:

  • Ô tiêu đề – bao gồm thông tin tiêu đề (được tạo ra với phần tử <th>)
  • Ô tiêu chuẩn – bao gồm dữ liệu (được tạo ra với phần tử <td>)

Văn bản trong phần tử <th> được bôi đậm và căn giữa theo mặc định.

Văn bản trong phần tử <td> ở dạng thông thường và căn trái theo mặc định.


Trình duyệt hỗ trợ

Phần tử  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera
<th>

Các mẹo và lưu ý

Mẹo: Sử dụng các thuộc tính colspan và rowspan khi cần thiết


Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Tất cả các thuộc tính layout đều bị loại bỏ trong HTML5.


Các thuộc tính

Các thuộc tính Giá trị Mô tả
abbr text Chỉ định một phiên bản rút gọn của nội dung trong ô tiêu đề
align left
right
center
justify
char
Không hỗ trợ trong HTML5. 
Căn lề nội dung trong ô tiêu đề
axis category_name Không hỗ trợ trong HTML5.
Nhóm các ô tiêu đề
bgcolor rgb(x,x,x)
#xxxxxx
colorname
Không hỗ trợ trong HTML5.
Chỉ định màu nền cho ô tiêu đề
char character Không hỗ trợ trong HTML5.
Căn lề nội dung trong ô tiêu đề cho ký tự
charoff number Không hỗ trợ trong HTML5.

 

Thiết lập số lượng ký tự nội dung sẽ được căn lề từ ký tự chỉ định bởi thuộc tính char

colspan number Chỉ định số lượng cột ô tiêu đề phải span
headers header_id Chỉ định một hoặc nhiều ô tiêu đề là liên quan đến nhau
height pixels
%
Không hỗ trợ trong HTML5.
Chỉ định chiều cao của ô tiêu đề
nowrap nowrap Không hỗ trợ trong HTML5.

 

Chỉ định nội dung trong ô tiêu đề không nên wrap

rowspan number Chỉ định số lượng hàng của ô tiêu đề phải span
scope col
colgroup
row
rowgroup
Chỉ định liệu một ô tiêu đề là một tiêu đề cho một cột, hàng, hoặc nhóm các cột hay nhóm các hàng?
sorted reversed
number
reversed number
number reversed
Định nghĩa hướng sắp xếp của một cột
valign top
middle
bottom
baseline
Không hỗ trợ trong HTML5.
Căn lề theo chiều dọc cho các nội dung bên trong ô tiêu đề
width pixels
%
Không hỗ trợ trong HTML5.
Chỉ định chiều rộng của ô tiêu đề

Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <th> với các giá trị mặc định sau:

th {
display: table-cell;
vertical-align: inherit;
font-weight: bold;
text-align: center;
}

Comments are closed.

Back to Top