Categories HTML

Thẻ small trong HTML

Ví dụ

Định nghĩa một văn bản nhỏ hơn:

<p>freehost.page - chuyên trang về lập trình web.</p>
<p><small>Copyright 2013-2016 by Nguyễn Đức Anh</small></p>

Kết quả:

freehost.page – chuyên trang về lập trình web.

Copyright 2013-2016 by Nguyễn Đức Anh


Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <small> định nghĩa văn bản nhỏ hơn (và cả những bình luận khác).

Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera
<small>

Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

KHÔNG.


Các thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <small> với các giá trị mặc định sau:

small {
font-size: smaller;
}
Back to Top