Categories HTML

Thẻ embed trong HTML

Ví dụ

Nhúng một flash animation:

<embed src="helloworld.swf">

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <embed> định nghĩa một ứng dụng bên ngoài hoặc nội dung tương tác (một plug-in).


Trình duyệt

Thẻ  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera
<embed>

Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Thẻ <embed> là thẻ mới trong HTML5.

Lưu ý: Nhiều trình duyệt hiện đã hỗ trợ thẻ <embed> trong thời gian dài rồi. Tuy nhiên, thẻ <embed> không phải là một tiêu chuẩn trong HTML4. Thẻ <embed> là thẻ mới trong HTML5 và sẽ hợp chuẩn trong trang HTML5. Dù sao, nếu bạn sử dụng nó trong HTML 4, trang sẽ không hợp chuẩn.


Các thuộc tính

Thuộc tính Giá trị Mô tả
height pixels Chỉ định chiều cao của nội dung nhúng
src URL Chỉ định địa chỉ của file bên ngoài được nhúng
type media_type Chỉ định kiểu media của nội dung nhúng
width pixels Chỉ định chiều rộng của nội dung nhúng

Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <embed> với giá trị mặc định sau:

embed:focus {
outline: none;
}
Back to Top