Thẻ embed trong HTML

Ví dụ

Nhúng một flash animation:

<embed src="helloworld.swf">

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <embed> định nghĩa một ứng dụng bên ngoài hoặc nội dung tương tác (một plug-in).


Trình duyệt

Thẻ Chrome IE FireFox Safari Opera
<embed>

Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Thẻ <embed> là thẻ mới trong HTML5.

Lưu ý: Nhiều trình duyệt hiện đã hỗ trợ thẻ <embed> trong thời gian dài rồi. Tuy nhiên, thẻ <embed> không phải là một tiêu chuẩn trong HTML4. Thẻ <embed> là thẻ mới trong HTML5 và sẽ hợp chuẩn trong trang HTML5. Dù sao, nếu bạn sử dụng nó trong HTML 4, trang sẽ không hợp chuẩn.


Các thuộc tính

Thuộc tínhGiá trịMô tả
heightpixelsChỉ định chiều cao của nội dung nhúng
srcURLChỉ định địa chỉ của file bên ngoài được nhúng
typemedia_typeChỉ định kiểu media của nội dung nhúng
widthpixelsChỉ định chiều rộng của nội dung nhúng

Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <embed> với giá trị mặc định sau:

embed:focus {
outline: none;
}

Viết một bình luận