Thẻ dd trong HTML

Ví dụ

Một danh sách mô tả, với các thuật ngữ và các mô tả chi tiết:

<dl>
<dt>Coffee</dt>
<dd>Black hot drink</dd>
<dt>Milk</dt>
<dd>White cold drink</dd>
</dl>

Kết quả:

Coffee
Black hot drink
Milk
White cold drink

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <dd> được sử dụng để mô tả một thuật ngữ/tên trong danh sách định nghĩa.

Thẻ <dd> được sử dụng kết hợp với thẻ <dl> (định nghĩa một danh sách mô tả) và thẻ <dt> (định nghĩa một thuật ngữ / tên).

Bên trong thẻ <dd> bạn có thể thêm văn bản, ký tự xuống dòng, các ảnh, các liên kết, danh sách, vân vân…


Trình duyệt hỗ trợ

Phần tử Chrome IE FireFox Safari Opera
<dd>

Sự khác nhau giữa HTML 4.01 và HTML5

Trong HTML 4.01, thẻ <dd> được sử dụng để mô tả một thuật ngữ trong danh sách định nghĩa.

Trong HTML5, thẻ <dd> được sử dụng để mô tả một thuật ngữ/tên trong danh sách mô tả.


Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <dl> với các giá trị mặc định sau:

dd {
    display: block;
    margin-left: 40px;
}

Viết một bình luận