Cách tạo bảng trong MySQL bằng phpMyAdmin

Để tạo bảng trong MySQL, trước tiên ta phải có Cơ Sở Dữ Liệu (CSDL). Bạn gõ tên CSDL vào phần Creat new database, nhớ để utf8_general_ci để CSDL có thể lưu được tiếng Việt, cuối cùng nhấn Create.

Tiếp theo bạn sẽ thấy thông báo là CSDL có tên mltc đã được tạo nhưng không có bảng nào bên trong (No tables found in database).

Nhìn sang bên phải sẽ thấy nơi để tạo Bảng ( Create new table on database ):

Trong trường Name bạn gõ tên của bảng, trong ví dụ này tên của bảng là sanpham, ở trường Number of fields chính là số cột của bảng, ở đây tôi để là 4, cụ thể thì ý định của tôi là bảng này sẽ có 4 cột là mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá sản phẩm và màu sắc…Tiếp theo nhấn Go…Bạn sẽ được đưa đến khu vực để thêm thông tin cho Bảng giống như thế này:

Trước hết bạn cần chú ý 2 trường FieldTypeField chính là tên của cột, tôi sẽ để tên các cột của bảng sanpham lần lượt là ma_sp (cái này là khóa chính), ten_sp, gia_sp, mau_sac. 

Type chính là kiểu của dữ liệu, một số kiểu phổ biến là INT (số nguyên), TEXT (văn bản cỡ lớn), VARCHAR (ký tự), DATE (ngày tháng), FLOAT (hay dùng cho tiền tệ)…

Cái Length/Values là độ dài của kiểu dữ liệu…Sau khi cấu hình đầy đủ ta có kết quả như sau:

Bạn nhấn Save để tạo bảng (nhấn vào hình để thấy rõ hơn):

Bạn cần chú ý khu vực Action:

Biểu tượng cái bút chì dùng để sửa các cột, chẳng hạn muốn đổi tên, thay kiểu dữ liệu, tăng giảm độ dài, dấu X màu đỏ để xóa cột, biểu tượng chìa khóa dùng để tạo khóa.

Trong trường hợp này, ma_sp là khóa chính (PRIMARY KEY) nên tôi sẽ nhấn vào biểu tượng khóa ở khu vực ma_sp. Khi ma_sp là khóa, bạn sẽ thấy nó được gạch dưới.

P/S: Để thực hành tạo bảng, phần mềm mà tôi dùng là XAMPP – nó hoàn toàn miễn phí.

Viết một bình luận