Categories HTML

Thẻ nav trong HTML

Ví dụ

Thiết lập các liên kết điều hướng:

<nav>
<a href="/html/">HTML</a> |
<a href="/css/">CSS</a> |
<a href="/js/">JavaScript</a> |
<a href="/jquery/">jQuery</a>
</nav>

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <nav> định nghĩa các liên kết điều hướng.

Lưu ý là KHÔNG phải tất cả các liên kết của tài liệu phải nằm bên trong phần tử <nav>. Phần tử <nav> chỉ dành cho khối liên kết chính có mục đích điều hướng.

Các trình duyệt, như màn hình đọc cho người khuyết tật, có thể sử dụng các phần tử này để xác định có nên đọc/xuất một nội dung nào đó hay không.


Trình duyệt hỗ trợ

Các con số trong bảng xác định các phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ các tính năng.

Phần tử  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera
<nav> 6.0 9.0 4.0 5.0 11.1

Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Thẻ <nav> là thẻ mới trong HTML5.


Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị thẻ <nav> với các giá trị mặc định sau:

nav {
display: block;
}
Back to Top