Bật nén Gzip giúp tăng tốc website

Nén Gzip là gì?

  • Gzip là phương thức nén các file (làm cho chúng nhỏ hơn) để cho tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn;
  • Chỉ có tác dụng với file text như html, css, js. Không có tác dụng với file media như ảnh, video;
  • Nó cũng là một định dạng file.

Nén cho phép máy chủ web gửi file có kích cỡ nhỏ hơn qua đó làm cho tốc độ tải trang nhanh hơn cho người dùng web.

định nghĩa nén gzip

Bật nén gzip là thực hành có tính tiêu chuẩn. Nếu bạn không sử dụng nó vì một lý do nào đấy, trang web của bạn có khả năng chậm hơn so với đối thủ.


Làm thế nào để bật nén Gzip

  • Bật nén được thực hiện thông qua điều chỉnh máy chủ web;
  • Các máy chủ web khác nhau có các hướng dẫn khác nhau (đọc thêm giải thích bên dưới).

Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày các cách phổ biến nhất để bật gzip, bao gồm .htaccess, Apache, Nginx, và máy chủ web Litespeed.


Bật nén thông qua .htaccess

Với phần lớn người đang đọc bài viết này, cách bật nén là bổ sung một đoạn mã vào file gọi là .htaccess được đặt trên máy chủ web của bạn. Điều này có nghĩa là bạn cần đến khu vực quản lý file (hoặc thông qua bất cứ công cụ nào khác để thêm hoặc tải file lên chẳng hạn như FileZilla) trên máy chủ web.

File .htaccess điều khiển rất nhiều hoạt động quan trọng cho trang web của bạn. Nếu bạn chưa quen thuộc với file .htaccess, trước hết hãy đọc bài viết về cách chỉnh sửa .htaccess trước khi thực hiện bất cứ thay đổi nào, vì chỉ cần một sai lầm trên file này là trang web của bạn sẽ không truy cập được!

Đoạn mã bên dưới phải được thêm vào file .htaccess:

<ifModule mod_gzip.c>
mod_gzip_on Yes
mod_gzip_dechunk Yes
mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
mod_gzip_item_include mime ^text/.*
mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
</ifModule>

Lưu file .htaccess và tải lại trang web của bạn.

Kiểm tra xem bạn đã bật nén được chưa bằng cách sử dụng công cụ kiểm tra nén Gzip: giftofspeed.com/gzip-test/


Bật nén trên máy chủ web Apache

Hướng dẫn và đoạn code trên sẽ hoạt động trên máy chủ Apache. Nếu chúng không hoạt động, bạn nên thử cách khác.

Trường hợp đoạn code bên trên không bật nén được, bạn hãy loại bỏ nó khỏi file .htaccess và thử cái thay thế bên dưới đây…

AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript

Bật nén trên máy chủ web NGINX

Để bật nén trên NGINX bạn sẽ cần thêm đoạn code dưới đây vào file config:

gzip on;
gzip_comp_level 2;
gzip_http_version 1.0;
gzip_proxied any;
gzip_min_length 1100;
gzip_buffers 16 8k;
gzip_types text/plain text/html text/css application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;
# Disable for IE < 6 because there are some known problems
gzip_disable "MSIE [1-6].(?!.*SV1)";
# Add a vary header for downstream proxies to avoid sending cached gzipped files to IE6
gzip_vary on;

Bật nén trên máy chủ web Litespeed

Cách lý tưởng nhất để bật nén trong Litespeed là làm điều đó thông qua cấu hình dưới phần “tuning/chỉnh sửa”. Chỉ cần đi xuống và “bật nén/enable compression” và kiểm tra để chắc chắn nó được bật, nếu không hãy click vào “edit” rồi chọn để bật nó lên. Trong khi bạn ở phần đó, xem qua một số lựa chọn Gzip ở gần đấy.


Ảnh hưởng của nén gzip sẽ như thế nào?

Nén file HTML và CSS với gzip thông thường tiết kiệm cho bạn từ 50 đến 70% dung lượng file. Điều đó có nghĩa là nó sẽ giúp bạn giảm thời gian tải trang, và tốn ít băng thông sử dụng hơn.


File nén hoạt động như thế nào trên web

gzip và trình duyệt

Khi một yêu cầu được trình duyệt gửi đi để lấy thông tin từ một trang trên website của bạn, máy chủ web của bạn sẽ trả về một file nén nhỏ nếu trình duyệt cho biết là nó hiểu được định dạng nén đó. Hiện tất cả các trình duyệt hiện đại đều hiểu và chấp nhận file nén.


Kiểm tra nén

Để xem nén gzip có hoạt động trên trang web của bạn hay không, hãy sử dụng công cụ này: giftofspeed.com/gzip-test/

(Dịch từ bài viết: Enable gzip compression – Tác giả: Patrick Sexton – Website: Varvy)

Bonus

Có hai điều bạn cần lưu ý

  • Thực ra hầu hết các hosting đều tự động bật nén Gzip, điều này giúp giảm tải băng thông cho họ;
  • Bên cạnh Gzip, còn có một kiểu nén khác tốt hơn đó là nén Brotli.

Viết một bình luận